Hjälpmedel:

Atlas Tuna

Atlas Tuna är en särskild undervisningsgrupp inom Resurscentrum som läser enligt grundskolans läroplan. Den riktar sig till elever som har behov av att undervisas i särskild undervisningsgrupp. Samtliga Atlas årskurser 1-9 finns i företagsbyn, Hjälmstavägen 6 B, nedanför Hjälmstaskolan. Tuna finns i en separat byggnad, Skolvägen 7, på Hjälmstaskolans område och här undervisas elever i de senare åldrarna.

För vem?

Verksamheten vänder sig till elever som är i behov av att undervisas i ett mindre sammanhang. Elever kan ha psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionshinder av den grad att de inte kan tillgodogöra sig skolgång i en normalklass eller den form av mindre grupp som en del skolor erbjuder. Vi undervisar elever med diagnos inom bland annat autismspektrum och adhd. Vi tar även emot elever som ej är diagnostiserade, men bedöms vara hjälpta av verksamheten.

Ansökan

Hemskolan kan i samråd med förälder ansöka om placering i särskild undervisningsgrupp till Resurscentrums samråd. Detta kan ske först efter det att hemskolan har upprättat och arbetat med ett väl utformat åtgärdsprogram och satt in olika stödåtgärder kring eleven, men där man bedömer att elevens behov är av mer omfattande karaktär. Resurscentrums samråd hanterar placeringen och bedömer vilka elever som ska erbjudas plats inom Atlas Tuna.

Hur vi arbetar

Atlas Tuna arbetar åldersintegrerat och årskurslöst vilket innebär att undervisningsnivån kan anpassas individuellt till varje elevs behov och förutsättningar. Eleverna erbjuds samtliga skolämnen och genomför diagnostiska och nationella prov.

Alla elever har en individuell utvecklingsplan (IUP) som följer dem från årskurs 1 till 9 och vidare till gymnasieskolan. Planering och uppföljning av åtgärder görs i samverkan med eleven och föräldrar och följs upp kontinuerligt.

Eleverna ges extra tid och de får arbeta på sin egen nivå. Undervisningen sker på ett strukturerat sätt och följer elevens behov och förutsättningar. Personalens arbete inspireras utifrån ett lösningsinriktat arbetssätt där man ser till elevens starka sidor och bygger på dem.

Skolans placering ger möjlighet till viss integrering i den ordinarie grundskolan, men många elever går hela skoltiden helt inom verksamhetens ramar.

Vi som arbetar

På Atlas Tuna arbetar arbetslagsledare, lärare, ungdomspedagoger, elevassistenter samt kurator.

Sidan granskad den 10 november 2017