Hjälpmedel:

Clavis

I Clavis går grundskoleelever från årskurs 1 till 9 med diagnoser inom autismspektrum med behov av en anpassad pedagogik. Våra lokaler ligger i Hjälmstaskolan.

För vem?

Aspergers syndrom, autism och autismliknande tillstånd är olika diagnoser inom autismspektrumet. Elever med dessa diagnoser har svårigheter när det gäller socialt samspel och kommunikation samt begränsade intressen och behov av rutiner. För att lyckas så bra som möjligt i skolan behöver dessa elever ofta anpassad pedagogik och en tillrättalagd undervisningssituation som bygger på kunskaper om autismspektrumet.

Hur sker placering?

En elev kan erbjudas plats på Clavis när elevens hemskola inte är ett fungerande alternativ. En placering föregås alltid av samråd mellan elevens ordinarie hemskola och Resurscentrums antagningsgrupp.

Hur vi arbetar

Clavis erbjuder en anpassad pedagogik och tillrättalagd undervisning. Här finns personal som är specialutbildad och kunnig inom det här området och som får handledning och vidareutbildning av svenska och utländska experter. Undervisningen följer grundskolans läroplan, men sker i mindre grupper i en strukturerad och lugn miljö som är individualiserad efter varje elevs inlärningsprofil. Undervisningen innehåller också moment som är särskilt utformade för att minimera elevens specifika svårigheter. Delar av undervisningen kan utifrån varje elevs önskemål och förutsättningar ske i en vanlig stor grundskoleklass.

Clavis erbjuder heldagsomsorg för elever till och med juli det år eleven fyller 13 år. Detta sker i form av fritids före och efter skoldagen.

Vi som arbetar

På Clavis arbetar arbetslagsledare, lärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagog och elevassistenter. Samtlig personal har utbildning inom autismområdet och erbjuds kontinuerlig fortbildning. Vid behov tas även externa experter in för konsultation.

Sidan granskad den 25 augusti 2017