Hjälpmedel:

Vallen

Vallen är en så kallad "Språkklass" – en särskild undervisningsgrupp anpassad för elever med generell språkstörning. Liknande grupper finns i ett 50-tal kommuner runt om i landet. Vallen tar emot grundskolans elever från årskurs 1 till 9 och är för många elever en naturlig fortsättning på språkförskolans verksamhet. Vi är lokalmässigt integrerade i Hjälmstaskolan.

För vem?

Vallen vänder sig till elever med en avvikande eller bristande språkutveckling. Dessa svårigheter följs ofta av stora inlärningssvårigheter och påverkar därför elevens hela skolsituation. Diagnosen språkstörning graderas utifrån hur många språkliga domäner som är påverkade samt hur individens tillvaro påverkas. För att få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i skolan behöver dessa elever en anpassad pedagogisk undervisningssituation som bygger på att omgivningen förstår och har kunskaper om språkstörningens konsekvenser vid inlärning.

Vi erbjuder också heldagsomsorg för elever till och med juli det år eleven fyller 13 år. Detta sker i form av fritids före och efter skoldagen som en del i en anpassad helhetslösning.

Hur sker placering?

En elev kan erbjudas plats på Vallen när den "vanliga" skolan inte är ett fungerande alternativ. En placering föregås alltid av samråd mellan elevens ordinarie hemskola och Resurscentrums antagningsgrupp.

Hur vi arbetar?

Pedagogik i kubik

Den pedagogiska verksamheten på Vallen är strukturerad och tydlig. Arbetet sker i små undervisningsgrupper, vilket ger oss goda möjligheter att möta varje elev där han/hon befinner sig. Vår språkanvändning är den viktigaste anpassningen; vi förenklar och förklarar ord och begrepp som är svåra att förstå och anpassar vårt taltempo till eleverna. I alla ämnen vi arbetar med uppmärksammas språket.

Visuellt stöd i undervisningen

Synliggörande av tiden, ett tydligt kroppsspråk som säger samma sak som orden samt bildstöd och arbetsscheman är exempel p�� visuellt stöd som vi använder oss av för att göra undervisningen hanterlig och begriplig. På Vallen får eleverna också tid. Tid och möjlighet att tolka och förstå vad som sägs och att själva förklara vad de menar.

Vi använder oss av en pedagogik som tydliggör och konkretiserar där elevens alla sinnen kommer till användning, till exempel att gå en kilometer för att känna hur lång den är eller att baka bröd som man åt på medeltiden för att koppla samman fakta med en upplevelse.

Som en länk mellan hem och skola och som stöd för elevernas minne och egen planering använder vi bland annat dagbok, almanackor och veckobrev. Dagboken som används av de yngre eleverna fylls även med foton från dagens händelser. Detta är ett ovärderligt stöd för dem när de ska berätta om vad som hänt i skolan och fotodagböckerna blir ofta ett kärt minne för livet.

Fyra sätt att stödja

Man kan sammanfatta vårt sätt att se på stöd på följande sätt:

  • Emotionellt stöd – förståelse, uppmuntran och omtanke.
  • Informativt stöd – tydliga mål, krav, förväntningar och kriterier.
  • Materiellt stöd – tid, material, hjälpmedel med mera.
  • Värderande stöd – återkoppling för att nå insikt, egna mål och möjligheter.

(Källa: Ellmin, Roger (2006) Rätt dos för lärande. Dokumentation och samtal. Malmö, Gleerups s.132)

Tillsammans kan vi mer

På Vallen har all personal en grundläggande kunskap om vilka svårigheter diagnosen generell språkstörning innebär för inlärningen. Pedagoger och logopeder arbetar tätt tillsammans för att skapa optimala inlärningsförutsättningar för eleverna. Vi behöver många gånger hitta alternativa vägar till kunskap varför kompensatoriska strategier introduceras tidigt och parallellt med träningen. Vi vill att Vallen ska vara en trygg plats att utvecklas på och arbetar för att alla barn ska se fram emot nästa skoldag.

Tillsammans med eleverna och deras föräldrar utvärderar vi regelbundet vår verksamhet. Vi strävar efter en god kvalitet och arbetar ständigt för att den ska bli ännu bättre.

Sidan granskad den 25 augusti 2017