Hjälpmedel:

Tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödåtgärder

I februari 2017 antog barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden riktlinjer för tilläggsbelopp. Förskolechef och rektor för förskolor och skolor med enskilda huvudmän samt kommunala förskolor och skolor som ligger utanför Vallentuna kommun, med barn och elever folkbokförda i Vallentuna kommun kan ansöka om tilläggsbelopp. Även grundsärskola och gymnasiesärskola med enskild huvudman eller som ligger utanför Vallentuna kommun kan ansöka.

Elev med omfattande behov av särskilt stöd

I Vallentuna kommuns grundbelopp ingår en generell ersättning för skolans stöd till barn i behov av särskilt stöd. Skolan ansvarar för att anpassa sin verksamhet så att varje elev kan delta och att de elever som är i behov av särskilt stöd får detta tillgodosett. Om rektor bedömer att en elev är i behov av extraordinära stödinsatser kan denne ansöka om tilläggsbelopp hos kommunen.

Det är den enhet barnet eller eleven tillhör som kan ansöka om tilläggsbelopp efter att en kartläggning, utredning och handlingsplan/åtgärdsprogram tagits fram under aktuellt år. Behoven ska klarläggas och bedömas inom den utredning och den handlingsplan/åtgärdsprogram som förskolechef/rektor ansvarar för.

Ansökan

Kompletta ansökningar som är barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda senast den 15 april kommer att få utbetalning senast den 1 juli samma år. Eftersom det är den enhet barnet eller eleven går på som ska ansöka om tilläggsbelopp efter att en utredning gjorts finns två ansökningstillfällen. Om behov identifieras som kräver extraordinära stödåtgärder ska ansökan inkomma senast den 15 november för utbetalning från och med vårterminen. Inkomna ansökningar efter dessa datum behandlas endast i undantagsfall.

Ansökan ska innehålla:

  • ansökningsblankett som innehåller beskrivning av elevens omfattande behov av särskilt stöd
  • pedagogisk utredning
  • åtgärdsprogram
  • övriga handlingar som styrker elevens behov av särskilt stöd

Beslutsprocessen

Beslut om att avslå eller tillstyrka ansökan om tilläggsbelopp tas utifrån de inkomna underlagen i form av handlingsplan/åtgärdsprogram och övriga handlingar. Ett beslut fattas individuellt för varje barn/elev. Beslut fattas efter att komplett ansökan tagits emot. Utbetalning sker tidigast från den dagen den kompletta ansökan inkom.

Fattat beslut om tilläggsbelopp och bidrag för extraordinära stödåtgärder är tidsbegränsat. Förnyad ansökan om fortsatt tilläggsbelopp, inkluderat utvärdering av tidigare åtgärder, sker inför varje nytt år, dock senast i april.

Skicka ansökan per post

För att underlätta vår handläggning är vi tacksamma om ni använder gem istället för att häfta ihop bifogade dokument med häftklammer. Samtliga fält i ansökningsblanketten ska fyllas i med en tydlig och konkret sammanfattning av stödbehoven.

Skicka ansökan till:

Vallentuna kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen/Resurscentrum
Box 29
186 21 Vallentuna

Sidan uppdaterad den 9 mars 2017