Hjälpmedel:

Konsultation i elevärende

Vissa elever behöver mer stöd, till exempel med hjälp av teknik och specialpedagogik. Förskolan/skolan kan ansöka om konsultation från Skoldatateket kring dessa elevers behov. Ansökan är kostnadsfri och kan endast göras digitalt från Skoldatatekets webbformulär för elevärende. E-tjänsten är krypterad för att skydda informationen som skickas. Stödet gäller för elever boende i Vallentuna kommun.

I samband med ansökan utser skolan/förskolan en kontaktperson som blir en länk mellan eleven, berörd personal på skolan, vårdnadshavare och Skoldatateket.

Det är i första hand kontaktpersonen som:

  • Ansvarar för att berörda parter hålls informerade och att överenskomna åtgärder utförs på skolan
  • Deltar i besök på Skoldatateket
  • Stödjer eleven i träning och utprovning av tekniska verktyg och arbetssätt
  • Informerar övrig personal om vad som har överenskommits

På mötet deltar Skoldatateket, kontaktpersonen och i de flesta fall eleven. Vårdnadshavare är också välkomna. Vi går igenom förslag på lösningar utifrån elevens behov. Det kan bli ett eller flera möten efter överenskommelse. Skolan kan vid behov låna verktyg för utprovning i cirka tre veckor. Support ingår. Under utprovning bör eleven få tid för träning, användning och utvärdering av verktygen i skolan. Därefter är det skolans ansvar att eleven får tillgång till de verktyg som fungerar väl.

I ansökan ingår: 

  • Elevens personuppgifter samt kontaktpersonens och vårdnadshavarens kontaktuppgifter
  • En beskrivning av orsak till ansökan samt elevens starka och svaga sidor, till exempel i form av en pedagogisk utredning
  • Kortfattade uppgifter om skolans tidigare åtgärder i ärendet

Vårdnadshavare och rektor/arbetslagsledare ska ha godkänt ansökan.

Sidan granskad den 19 december 2017