Hjälpmedel:

Avgifter och regler, abonnemang

Sophämtningen i Vallentuna kommun utförs av renhållningsentreprenör Ragn-Sells Kommunpartner AB. Det finns goda möjligheter att välja olika abonnemangstyper utifrån vilket behov hushållet har.

Avfallstaxa

Hela avfallstaxan, som gäller från den 1 mars 2016, kan du ta del av i högermenyn under rubriken Mer information.

Avgifter för avfallshantering gäller från och med den 1 mars 2016. Avgiften du betalar bekostar hämtning, behållare, transport, behandling, miljöstationer, batteriholkar, återvinningscentraler, avfallsplanering, rådgivning med mera. Avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften för permanentboende är 903 kr per år inklusive moms. För fritidsboende är grundavgiften 613 kr per år inklusive moms. Grundavgiften debiteras även vid uppehåll och täcker kommunens kostnader för planering, återvinningscentraler, information, kundtjänst med mera.

Matavfallsinsamling

Sedan oktober 2014 har hushåll erbjudits möjlighet att sortera ut matavfallet. Startperioden för införande har pågått under två år och nu har boende i hela kommunen möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Mer information om matavfallsinsamlingen finns till höger på sidan.

Årsavgifter för de vanligaste sopabonnemangen

Småhus/permanentboende, avgift inklusive moms

KärlTömningarEndast blandat brännbart avfallInklusive sortering av matavfall
140 liter 26 ggr per år 1 564 kr 1 314 kr
140 liter 13* ggr per år 1 234 kr Kan ej kombineras
190 liter 26 ggr per år 1 800 kr 1 550 kr
190 liter 13* ggr per år 1 352 kr Kan ej kombineras

* Komposttillstånd för hemkompostering av matavfall krävs.

Fritidsboende, avgift inklusive moms

KärlTömningar Endast blandat brännbart avfallInklusive sortering av matavfall
140 liter 26 ggr per år 1 274 kr 1 149 kr 
140 liter 13 ggr per år    994 kr    869 kr
140 liter 7* ggr per år    791 kr Kan ej kombineras
190 liter 26 ggr per år 1 510 kr 1 385 kr
190 liter 13 ggr per år 1 062 kr    937 kr
190 liter 7* ggr per år    855 kr Kan ej kombineras

* Komposttillstånd för hemkompostering av matavfall krävs.

Flerbostadshus, avgift inklusive moms

För varje lägenhet tas en fast grundavgift ut på 475 kr inklusive moms. I den ingår kostnadsfri hämtning av elavfall och batterier en gång per månad, om det finns gemensamt hämtningsställe anordnat. 

I grundavgiften ingår dessutom tillgång till alla SÖRAB:s återvinningscentraler för hushållens grovavfall, tillgång till miljöstationer för farligt avfall samt avfallsinformation.

Fastighetsägare till flerbostadshus som väljer hämtning av matavfall får en sänkt årsavgift på 50 kr inkl. moms per lägenhet och år.

Slamtömning, avgift inklusive moms

VolymAvgift per tömning
0-3 kubikmeter    700 kr
3-6 kubikmeter    925 kr

Slam hämtas regelbundet eller efter beställning. En grundavgift på 237 kr per år (inklusive moms) debiteras per abonnemang. Det tillkommer en avgift för eventuell extra slangdragning utöver 10 meter.

Latrintömning, avgift inklusive moms

Antal hämtningarPermanentboendeFritidsboende
13 ggr per år 3 750 kr -
  6 ggr per år - 1 875 kr

Latrin hämtas regelbundet var fjärde vecka. För fritidshus sker hämtning endast under sommarhalvåret. Hämtning av extra behållare vid ordinarie hämtning eller extra hämtning vid annat tillfälle kan beställas mot avgift.

När kommer fakturan?

Det är kommunens entreprenör Ragn-Sells som har uppdraget att fakturera avgifterna för avfallshanteringen enligt kommunens avfallstaxa. Om du bor permanent i småhus med egen sophämtning får du faktura för sophämtningsabonnemang två gånger per år. Fritidsboende faktureras en gång per år.

Sidan granskad den 22 september 2017