Hjälpmedel:

Biogas - ett miljösmart bränsle

Biogas är ett miljösmart bränsle - särskilt när det framställs från vårt avfall. Genom att röta matavfall bildas biogas som kan driva bilar och bussar. Dessutom får vi ett näringsrikt biogödsel som kan läggas på jordbruksmark.

Vad är biogas?

Biogas bildas när organiskt material, till exempel matavfall, bryts ner utan tillgång till syre. Biogasen består till stor del av metangas, men också av koldioxid och en del andra ämnen. För att biogasen ska kunna användas som fordonsbränsle renas den, så att den får en väldigt hög andel metangas. Det brukar kallas för att biogasen uppgraderas.

Vad görs biogas av?

Biogas kan göras av i princip allt organiskt material. Extra miljösmart är det att använda avfall för att göra biogas. Idag framställs biogas i de flesta av våra reningsverk. När biogas görs av matavfall så blir det dessutom ett näringsrikt biogödsel som kan spridas på våra åkrar.

Hur påverkas miljön?

Biogas är ett miljösmart bränsle med betydligt mindre klimatpåverkan än bensin och diesel. Det är det renaste bränslet i förhållande till övriga alternativ på marknaden. En vanlig miljöbil får högst släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer. Kör du på ren biogas släpper du bara ut mellan 8 till 15 gram.

Biogas har också andra miljöfördelar:

  • Vid förbränning är utsläppen av stoft och partiklar i miljön försumbara
  • Avgaserna från ett gasfordon luktar mindre och gasmotorn är tystare än en dieselmotor
  • Utsläppen av andra ämnen som kolmonoxid, kolväten, svavelföreningar och kväveoxider är också lägre än vid bensin- och dieseldrift

Sidan granskad den 22 september 2017