Hjälpmedel:

Brandskydd, sotning

Många bränder uppstår i skorstenar och eldstäder. Storstockholms brandförsvar ansvarar genom Lagen om skydd mot olyckor för brandskyddskontroll och sotning. För att utföra brandskyddskontroll och sotning upphandlar brandförsvaret arbetsuppgifterna från olika företag.

För att undvika brand och förebygga skador på människor, egendom och miljö, delas sotningen in i två moment:

  • Brandskyddskontroll
  • Rengöring/sotning

Brandskyddskontroll handlar om att göra en bedömning av anläggningens säkerhet ur brandskyddssynpunkt, det vill säga om en brand i en rökkanal skulle uppstå ska branden inte kunna sprida sig till husets konstruktion. Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning och kan enbart utföras av det företag som brandförsvaret upphandlat och utfärdat delegation till.

Rengöring och sotning handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen.

Företagen är upphandlade genom Storstockholms brandförsvar centralt och inte av kommunen.

Använder man sig av andra företag som inte är upphandlade och godkända så avsäger Storstockholmsbrandförvar sig allt ansvar gällande sotning och brandskydd.

Aktuell skorstensfejarmästare för sotning

Skorstensfejarna LJ AB, se kontaktuppgifter i högermarginalen.

Aktuell skorstensfejarmästare för brandskydd

LG Andersson AB, se kontaktuppgifter i högermarginalen.

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017