Hjälpmedel:

Roslagsbanans utbyggnad

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt och behovet av bättre kollektivtrafik ökar. Den fortsatta utbyggnaden av Roslagsbanan innebär att SL från år 2021 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet.

Roslagsbanans kapacitet förstärks, vilket erbjuder möjligheter till ökad turtäthet. Totalt byggs 22 km dubbelspår som ger punktligare och mindre störningskänslig trafik. SL förbättrar också tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs med hela banan. Både stationer och befintliga vagnar rustas upp, nya fordon köps in och en ny tågdepå byggs i Molnby. 

Information från SL

SL informerar närboende, där arbeten ska utföras, genom nyhetsbrev i brevlådorna samt annonser i lokal- och dagspress. Se SL:s och SLL:s information under mer information i högermenyn på sidan.

Prenumerera på SL:s nyhetsbrev

Du kan följa vad som händer genom att prenumerera på SL:s nyhetsbrev. Klicka på länken till fomuläret , som finns till höger på sidan, för att börja prenumerera.

Hållplatskartor för ersättningsbussarna

Hållplatskartor för bussarna finns som pdf-filer, se länkar i högermarginalen.

Planerade arbeten

Under våren 2016 påbörjade SL förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan Roslags Näsby-Visinge. Det innebär att Kårsta-linjen kommer att ha dubbelspår hela vägen från Stockholms östra till Täby kyrkby från och med hösten 2017.

Under hösten 2017 färdigställs Roslags Näsby station. Stationen genomgår en mycket kraftig ombyggnad och kommer fr o m 10 december att ha fyra spår, två för tåg norrut och två för tåg söderut. Detta kommer att förbättra kapaciteten genom stationen och tågen kommer att hindra varandra i en betydligt mindre omfattning än tidigare.

I Molnby byggs en ny tågdepå. Arbetet påbörjades under våren 2017.

Hur påverkas tågtrafiken?

Den 20 augusti 2017 startar tågtrafiken på Kårstalinjen igen med begränsad trafik. Tills ombyggnaden är klar kan bara ett av spåren användas. Detta begränsar kapaciteten och det är därför bara möjligt att köra efter en modifierad lördagstidtabell som innebär åtta tåg per timme i varje riktning under maxtimmen.

Lördagstidtabellen innebär att Kårstalinjen får fyra avgångar per timme och Österskärslinjen fyra. Eftersom Österskärslinjen är avstängd går Österskärstågen istället till Täby kyrkby under rusningstid. Tågen skulle egentligen vända i Roslags Näsby, men på grund av den bristande kapaciteten är detta inte möjligt. De vändande tågen skulle blockera det enda spåret alltför lång tid.

Österskärstågen går av detta skäl direkt mellan Roslags Näsby och Täby kyrkby. Täby kyrkby får med denna ordning åtta tåg per timme under rusningstid, medan Vallentuna får fyra. Om de tåg som vänder vid Täby kyrkby i stället hade fortsatt till Vallentuna hade det inneburit problem vid de plankorsningar som finns mellan Täby kyrkby och Kragstalund, t ex Jarlabankes väg, eftersom bommarna skulle ha varit nere mer än uppe. Det hade i sin tur medfört störningar i busstrafiken.

Åtta tåg per timme på den enkelspåriga sträckan Täby kyrkby – Kragstalund hade också inneburit risk för störningar om något av tågen blir försenat.

Den 10 december får vi åter full kapacitet på Roslagsbanan. Med den nya dubbelspårssträckan mellan Visinge och Roslags Näsby och med två trafikspår i varje riktning i Roslags Näsby kommer återställningsförmågan efter enstaka störningar bli betydligt bättre och enstaka förseningar kommer inte behöva störa all annan tågtrafik, som fallet varit tidigare. Vi kommer då att återgå till en tidtabell som är ganska lik den som gällde före avstängningen. Då kommer snabbtågen kommer åter och Lindholmen återfår en avgång ca kvart över åtta på vardagsmorgnarna.

Vid frågor:

På SL:s webbplats finns information om trafiken, samt tidtabeller. 

  • Frågor om tidtabeller och tågtrafiken, kontakta SL:s kundtjänst.
  • Frågor om Roslagsbanans utbyggnad, byggprojektet, kontakta SL:s boendeinformatör Malin Jägenstedt Kilén.

Samtliga kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Bullerskydd och säkerhet

SL arbetar kontinuerligt för att minimera buller och störningar från Roslagsbanan, till exempel genom skärmar längs med spåret och åtgärder vid berörda fastigheter.

En stor del arbetet med Roslagsbanans utbyggnad innebär att höja säkerheten längs med spåren och kring plankorsningarna. På några ställen byggs planskilda korsningar. Övriga kommer att få utökat vägskydd med bommar, hinderdetektorer och signaler. Vissa plankorsningar kan komma att stängas helt.

Arkeologiska utgrävningar i Molnby

Arkeologiska utgrävningar i Molnby utfördes på platsen där SL bygger den nya tågdepån. Det är Arkeologikonsult som genomförde utgrävningarna på området som är cirka 130 000 kvadratmeter stort. Bland annat finns fornlämningar i form av gravar och boplatser från bronsålder till äldre järnålder men också husgrunder från medeltid samt agrara lämningar inom området. Arbetet påbörjades i mitten av juni 2015. Områdets sydligaste del undersöks under 2017.

Läs mer om utgrävningarna via länkar i högermenyn.

Sidan uppdaterad den 17 augusti 2017