Hjälpmedel:

Fastigheter och lantmäteri

Fast egendom är jord, denna är indelad i fastigheter. Detta innebär att en fastighet främst är ett eller flera avgränsade områden på marken.

Numera kan en fastighet även vara tredimensionell och inrymma till exempel en ägarlägenhet eller ett underjordiskt garage.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter och alla har en särskild beteckning inom kommunen - namn och nummer - till exempel Berga 1:8 i Lyckeby kommun. En fastighet avgränsas av fastighetsgränser som finns markerade på marken och redovisade i en karta. Till fastigheten hör byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som placerats i eller ovan jord för stadigvarande bruk. Dessa är fastighetstillbehör i juridisk mening.

Sidan granskad den 23 november 2017