Hjälpmedel:

Miljö och hållbarhet

Vallentuna expanderar och befinner sig i ett attraktivt läge i Stockholmsregionen, något som ställer höga krav på kommunen att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vallentuna prioriterar miljöarbetet. Den kommunala verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Vallentuna kommun arbetar aktivt och kontinuerligt för att minska kommunens miljöpåverkan. Kommunen har infört ett miljöledningssystem som våren 2018 certifierades enligt standarden ISO 14001:2015. Poängen med miljöledningssystem är att underlätta för kommunens verksamheter att bedriva ett effektivt miljöarbete så att kommunen hela tiden minskar sin miljöpåverkan. 

Miljöfrågor har sedan länge funnits med i olika kommunala verksamheter. Vallentuna arbetar även utifrån miljölagstiftningen samt nationella och regionala miljömål. Kommunen bidrar till att Sverige år 2050 blir ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Kommunplan och Miljöplan

Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Det är det övergripande målet för miljöarbetet, inom kommunplanens strategiska inriktning "Här växer människor och företag". Hållbar utveckling har tre dimensioner:

• miljömässig eller ekologisk hållbarhet – bevara ekosystem, inte överutnyttja naturresurser och minska utsläpp av ämnen som påverkan miljö och hälsa.
• social hållbarhet – respekt för mänskliga rättigheter såsom jämlikhet, jämställdhet, demokrati, anständiga arbetsvillkor och rätt till utbildning.
• ekonomisk hållbarhet – balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att människor eller miljö tar skada.

Miljöarbetet är ett prioriterat område för Vallentuna kommun. Kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka.
Kommunfullmäktige har fastslagit en miljöplan. I denna beskrivs kommunens miljöorganisation och miljömål. Kommunen har idag sin största miljöpåverkan inom transporter, energiförbrukning, inköp och upphandling samt kemikalier. Utifrån detta har fullmäktige beslutat om tre lokala miljömål:

- Klimatpåverkan ska minska
- Miljöanpassade inköp ska öka
- Osorterat avfall och farliga kemikalier ska minska

Sidan uppdaterad den 12 april 2018