Hjälpmedel:

Tätortsnära skog

Skogen läker själen! I den tätortsnära skogen vistas många människor – barn bygger kojor, man går hundpromenader och en del passerar igenom skogen på väg till dagis, skola och arbete. Naturen ger både möjlighet till motion samtidigt som den ger oss möjlighet att få lugn och ro.

Kommunens skogar sköts med tätortsnära metoder. Målet är att skapa strövvänliga skogar för rekreation där stor hänsyn tas till naturvärden. Därför röjer vi i ungskogen så att den blir framkomlig, sparar döda träd, ökar andelen lövträd på bekostnad av den invasiva granen osv. Det är viktigt att miljöerna är varierande och att det finns miljöer med olika karaktärer – pelarsalar ger en annan upplevelse än en trollskog.

Skräpa inte ner! Tänk på att våra tätortsnära skogar är våra gemensamma gröna pärlor.
Trädgårdsavfall hör inte heller hemma i skogen. Vet du om att det i Vallentuna kommun ingår hämtning av trädgårdsavfall i sophämtningsavgiften?

Fågelholkar sätts upp i de områden där skogsvård har utförts.

Stöd från Skogsstyrelsen

I Snapptuna har kommunen sökt stöd från Skogsstyrelsen för att bevara och utveckla skogens mångfald, detta genom att frihugga naturvärdesträd. Till naturvärdesträd räknas följande: (se även § 30 i Skogsvårdslagen)

  • avvikande, särskilt grova eller gamla träd
  • grova träd med påtagligt vid och grovgrenig/platt krona
  • grova, tidigare frivuxna, så kallade hagmarksgranar
  • grova aspar och alar där sådana inte förekommer rikligt, i barrdominerade bestånd
  • trädformig sälg, rönn, oxel, lönn, lind, hägg, fågelbär samt grov hassel, där sådana inte förekommer rikligt, i barrdominerade bestånd
  • ädla lövträd i det boreala skogslandskapet
  • grova enarträd med påtagliga brandlyror
  • hålträd och träd med risbonträd med tydliga kulturspår

Kontakt

Om du har frågor, synpunkter eller önskemål önskar vi att dessa lämnas skriftligen till sbf@vallentuna.se

eller skickas med post till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tuna torg 1, 186 86 Vallentuna. Märk brevet med träd eller ange det i rubriken till e-posten.

Sidan granskad den 26 september 2017