Hjälpmedel:

Naturområden, naturreservat

Naturreservat kan bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Länsstyrelsen eller kommunen kan bilda naturreservat. Till varje reservat finns föreskrifter (regler) och en skötselplan.

I Vallentuna kommun finns följande naturreservat:

Karta över naturreservaten i Vallentuna kommun

karta öven naturreservaten i Vallentuna kommun

Sidan granskad den 30 januari 2018