Hjälpmedel:

Vallentunasjön

Täby och Vallentuna kommun genomför tillsammans ett restaureringsprojekt som har målet att återställa den ekologiska balansen i Vallentunasjön.

Åtgärder 2018

Under våren 2018 planeras ett reduktionsfiske med hjälp av bottengarn och har delvis redan genomförts. Projektet kommer under slutet av våren att anordna en workshop tillsammans med experter på övergödda sjöar som lider av en internbelastning, vilket Vallentunasjön också gör. Syftet är att utreda vilka andra metoder projektet kan använda sig av för att få till en bättre vattenkvalité i sjön.

Vallentunasjöns Fiskevårdsområdesförening uttalar sig om Vallentunasjön:
"Vi har fullt förtroende för hittills genomförda åtgärder. Sjön har stegvis blivit mer attraktiv för bad och annat friluftsliv. Djur- och fågelliv har stärkts. Fritidsfisket i sjön har inte blivit lidande av utfiskningen av vitfisk. Utfiskningen har gynnat rovfiskbeståndet.
Styrelsen anser att denna uppfattning är representativ för åsikten hos våra medlemmar som den framkommit vid fiskestämmor och andra kontakter."
Källa: styrelsemötesprotokoll VFOF 2018-04-24

Om projektet

Vallentunasjöns dåliga vattenkvalitet är känd sedan länge. Det dåliga siktdjupet i sjön gör att den inte är särskilt tilltalande för bad och båtliv. Sjön är kraftigt övergödd och fiskebeståndet har därför hamnat i obalans.

Under flera år har Vallentuna och Täby jobbat för att åtgärda vattenkvaliteten, bland annat inom Oxundaåns vattensamverkan. Algblomningen i sjön har orsakats av utsläpp av näringsämnen som kväve och fosfor. Tillförseln av närsalter har minskat så pass mycket att det är meningsfullt att restaurera sjön.

Syftet med restaureringen av Vallentunasjön är att öka möjligheterna för bad- och båtliv samt uppnå en högre biologisk mångfald.

Restaureringsmetod

Fiskarna i sjön domineras av karpfiskar. Genom att fiska bort mört, braxen och annan vitfisk i sjön får alla djurplankton, som äter växtplankton, större chans att överleva.

Det är mängden växtplankton som gör att sjön är så grön.

Rovfiskar som gös, gädda och abborre sorteras ut och släpps tillbaka i sjön direkt. Detta leder till att vi får en klarare sjö, målet är att sjön ska ha ett siktdjup på minst en meter.

Metoden har använts med goda resultat på flera platser i världen. I Sverige har man använt metoden i Finjasjön och Ringsjöarna i Skåne.

Vad har gjorts under perioden 2010 – 2017?

  • Under den isfria perioden 2010 och 2011 genomfördes fisket med hjälp av två trålbåtar. Under 2011 sattes också ett fast fiskeredskap, ett bottenbarn, ut i sjön. Under 2010-2011 beräknades cirka 65% av vitfiskbeståndet ha fångats. Fångsten från trålarna minskade kraftigt under 2011.
  • Under 2012 sattes istället fler bottengarn ut. Under sommarmånaderna utökades fisket i några veckor, med hjälp av större fiskebåtar från Skåne.
  • Under 2013 fortsatte bottengarnsfisket. Under samma år påbörjades en rad olika försök med bassänger i sjön. I bassängerna testades olika miljötillstånd och åtgärder. Det som testades var bland annat muddring och så kallad kemiskt fällning.
  • År 2014 fortsatte bottengarnsfisket. Några fler bottengarn sattes ut detta år jämfört med tidigare år. Det så kallade bassängförsöket fortsatte även under 2014.
  • År 2015 användes både bottengarnsfiske och trålning i sjön. Det genomfördes också en undersökning kring fosforutbytet mellan sediment och vattenmassan i sjön. Under året undersöktes också möjliga källor till näringstillförsel via sjöns tillflöden. Under 2015 startade också ett försök med provpumpning av bottenslam. Detta projekt gjordes i samverkan med Vallentunasjöns fiskevårdsområdesförening. Ett provfiske genomfördes också under året. 
  • Det senaste året, 2016, fiskades det återigen med bottengarn. Under sommaren var trålare ute på sjön igen. Till hösten genomfördes ett kortare fiske med not. Pumpförsöket som startades 2015 avslutades och växtligheten i Kyrkviken dokumenterades med drönare.
  • För år 2017 planerades en rad olika åtgärder. Det fiskades i sjön i två omgångar. Under våren utfördes ett bottengarnsfiske. Under 2017 dubblerdes antalet bottengarn, för mer effektiv och större fångst. Under hösten genomfördes ett notfiske. Under året sågs projektet över möjligheterna att använda sjövärmeverkets utlopp i centrala Vallentuna för olika sorters pumptester. Tanken var att få bort slam och näringspartiklar från det vattnet. Under våren etabelerades kontakt med olika aktörer runt sjön som använder sjövatten för bevattning. Tanken från projektets sida var att det eventuellt gick att både bevattna och rena sjön samtidigt. Under året har vårt miljökontrollprogram, alltså provtagningar av sjön, fortsatt.

Mer information

Vi länkarna i högermarginalen kan du läsa rapporter om fisket, olika undersökningar och om vårt arbete i och omkring sjön.

Sidan granskad den 16 maj 2018