Hjälpmedel:

Träd

Träd är värdefulla på många sätt och skapar avkopplande miljöer. De bidrar även till att dämpa trafikbuller, renar luften från partiklar, tar upp luftens koldioxid och släpper ut syre.

Eftersom träd kan bli mycket gamla kan de berätta mycket om platsens historia och har därför även ett kulturhistoriskt värde. Träden skapar också en mer varierad upplevelse av vårt samhälle.

Trädfällning på kommunens mark

Vallentuna värnar om träden som finns i vår kommun. Vi fäller inga träd om de inte utgör en risk eller fara.

Varje år får vi in önskemål från allmänheten om fällning eller beskärning av träd som finns på kommunens mark.

För frågor och synpunkter kan du skicka e-post till samhällsbyggnadsförvaltningen. Kom då ihåg att lämna en kort beskrivning på önskemålet eller synpunkten samt ditt namn, adress, telefonnummer och gärna e-postadress.

Under vår och försommaren tar vi enbart ned träd som utgör någon typ av fara. Det kan till exempel vara om träden eller dess grenar kan fall ner på hus, väg eller gångväg. Det görs då en bedömning av trädets vitalitet, förankring, lutning och andra faktorer som kan spela in.

När det gäller övriga arbeten och gallringar av träd så påbörjas de i augusti - september.

Träd som väcker oro för att det står nära tomtgräns men inte riskerar att falla på egendom, tas inte ned om det inte är ett uppenbart risk eller annan stark motivering finns.

Träd på privat mark

Det är många som undrar vad det är som gäller för träd och växter på grannens tomt som växer in på den egna tomten eller som på något annat sätt skapar olägenhet. Det bästa är att tala med den det berör och försöka komma överens. Om det inte fungerar kan man diskutera med en jurist om vilka möjligheter som finns.

Vad säger lagen?

Så här står det i Jordabalken och Plan- och bygglagen:

Jordabalken 3 kap 2 §
"Tränger rot eller en gren in på fastighet från område intill denna och medför det olägenhet för fastighetens ägare, får denne ta bort roten eller grenen. Områdets ägare ska dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom."

Plan- och bygglagen (2010:900) 8 kap 15 §
"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Häckar och buskage

Många fastighetsägare har häckar, buskar eller annan vegetation som växer för långt ut från tomten och skymmer sikten. Det gör det omöjligt att utnyttja hela gång- och cykelbanans bredd. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten. Läs mer om häckar och buskage samt information om att klippa häcken under mer information till höger på sidan. Om en olycka inträffar kan du annars ställas till svars. Så klipp häcken och hjälp till att förhindra olyckor!

Olovlig trädfällning

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark.

Tänk på att du inte får fälla alla träd, även om de står på din tomt. Vissa träd är skyddade i detaljplanen. Om du är osäker ska du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen, se kontaktuppgifter till höger.

Sidan granskad den 30 januari 2018