Hjälpmedel:

Enskilt avlopp

Om det inte finns möjlighet att ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet måste man ordna en egen avloppslösning. I Vallentuna kommun finns ungefär 2 500 enskilda avloppsanläggningar.

Ett standardhushåll använder dagligen cirka 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan det släpps ut. 10 % av alla svenska hushåll har enskilt avlopp, tillsammans släpper dessa ut lika mycket övergödande ämnen som hushåll anslutna till kommunalt reningsverk.

Det är mycket viktigt att anläggningar underhålls och sköts på rätt sätt och att de uppfyller de funktionskrav som är satta för att förhindra smittspridning till dricksvattenbrunnar, badplatser samt för att minska syrebrist och övergödning i vattendrag. Genom att installera reningsanläggningar med hög prestanda och god funktion så kan vi minska miljöpåverkan på vår omgivning och minimera risken för förorening.

Sidan granskad den 27 september 2017