Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 12 mars

På måndag den 12 mars kl. 19.15 har kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlas ärenden om nya avgiftsnivåer för maxtaxa, beslut att stärka kommunstyrelsens roll samt den nya visionen för Vallentuna.

Länk till webbsändningen

Ta del av handlingarna under rubriken Mer information.

Dagordning

1. Upprop 
2. Val av justerare 
3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning 
4. Inlämnande av motioner 
5. Inlämnande av interpellationer 
6. Frågor 
7. Allmänhetens frågestund 
8. Avsägelser och fyllnadsval 
9. Svar på interpellation från (S) om väktarbil och kostnaden för den 
10. Svar på interpellation från (S) om förändringar i förskola och skola 
11. Svar på interpellation från (MP) om beskedet att antalet högstadier i Vallentuna ska minskas kraftigt 
12. Svar på motion (MP) anläggande av ängsmark 
13. Beslut att stärka kommunstyrelsens roll 
14. Riktlinjer för exploateringsavtal 
15. Genomförandestrategi för värdeåterföring Roslagsbanan till City 
16. Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Centrala Vallentuna 
17. Drift-och underhåll av grusbollsplaner på allmän platsmark 
18. Överenskommelse gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
19. Taxor och avgifter för Kvarnbadet 2018 
20. Revidering av finanspolicy 
21. Revidering av bolagsordning Vallentuna Förvaltnings AB revidering 
22. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2018 
23. Ny vision för Vallentuna kommun 
24. Byte av videoplattform för webbsändning av fullmäktiges sammanträden 
25. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS 2017, kvartal 3 

Sidan uppdaterad den 12 mars 2018