Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 14 maj

På måndag den 14 maj kl. 19.15 har kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlas ärenden som det nya kontaktcentret och årsredovisning för Vallentuna kommun år 2017.

Länk till webbsändningen

Ta del av handlingarna under rubriken Mer information.

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor 
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Presentation från "Butler university"
 9. Avsägelser och fyllnadsval 2018 (KS 2018.080)
 10. Svar på motion (S) Nollvision gällande fallolyckor (KS 2017.141)
 11. Svar på motion (SD) om kameraövervakning (KS 2017.374)
 12. Förslag till riktlinjer: hot och våld mot förtroendevalda (KS 2018.111)
 13. Internkontroll, helårsuppföljning 2017, samtliga nämnder (KS 2017.037)
 14. Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna kommun 2017 (KS 2018.101)
 15. Kontaktcenter (KS 2017.467)
 16. Revisionsrapporter 2017 (KS 2017.120)
 17. Upphävande av taxa för livsmedelskontroll och timavgiften samt uppdragstaxa (KS 2018.045)
 18. Detaljplan för Del av Rickebyhöjd - Antagande (KS 2015.214)
 19. Hemställan av medel till tillgänglighet avfallshämtning (KS 2018.117)
 20. Revidering av reglementet för Vallentuna kommuns revisorer (KS 2018.088)
 21. Revidering av styrdokument i kommunala författningssamlingen: kommunstyrelsens kansli (KS 2018.064)
 22. Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 (KS 2018.043)

Sidan uppdaterad den 14 maj 2018