Hjälpmedel:

Upphandling och inköp

Upphandling är en process där kommunen köper in varor och tjänster. Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om valfrihetssystem, LOV, utgör grunden för Vallentuna kommuns upphandlingsverksamhet. Upphandlingen ska genomföras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt. Upphandlingen ska präglas av kompetens, effektivitet och samverkan i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten är en del av ekonomiavdelningen som ansvarar för att säkerställa att upphandlingar genomförs utifrån kommunens behov.

I ansvaret ingår att:

  • I samråd med förvaltningarna utföra upphandlingar
  • Upprätta övergripande avtal
  • Ge råd och anvisningar i upphandlingsfrågor
  • Verka för samordning av kommunens upphandlingar

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som gäller när myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren/kunden att välja vem som ska utföra den efterfrågade tjänsten. I Vallentuna kommun finns kundval enligt lagen om valfrihetssystem LOV, för daglig verksamhet och inom hemtjänsten. Syftet med kundvalet är att öka kundens möjlighet att själv kunna välja vem som ska utföra den insats som kunden har rätt till.

Ansökan om att bli utförare av hemtjänst

Ansökan om att bli utförare av daglig verksamhet

Lämna elektroniskt anbud via TendSign

I upphandlingssystemet Tendsign annonserar kommunen sina upphandlingar. Leverantörer kan på ett enkelt sätt skaffa sig ett konto för att delta i upphandlingar.

Lämna anbud via TendSign

Vallentunas avtalskatalog

I Vallentunas avtalskatalog kan du ta del av avtal som gäller för Vallentuna kommun. I kolumnen "Beskrivning" kan du läsa vad avtalen handlar om.

Gällande avtal för Vallentuna kommun 

Inköp

Inköp inom Vallentuna kommun sker genom de avtal kommunen slutit efter genomförd upphandling. Kommunen kan ha avtal med en eller flera leverantörer inom ett avtalsområde där kommunen har kontinuerliga behov.

Frågor?

Har ni frågor som rör upphandlingar är ni välkomna att kontakta upphandlingsenheten. Vid övergripande frågor gällande Vallentuna kommuns inköpsprocess, kontakta kommunens inköpscontroller.

Kontaktuppgifter

Linda Jansson
Upphandlingssamordnare
E-post: linda.jansson@vallentuna.se

Johan Lundin
Upphandlare
E-post: johan.lundin@vallentuna.se

Selina Svensson
Upphandlare, samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post: selina.svensson@vallentuna.se

Nicholas de la Place
Upphandlare, samhällsbyggnadsförvaltningen
E-post: nicholas.delaplace@vallentuna.se

Sidan uppdaterad den 23 februari 2018