Hjälpmedel:

Policy och riktlinjer socialt arbete

Policy och riktlinjer för frivilligt socialt arbete.

Med frivilliga sociala insatser avses "uppgifter som har en primär välfärdsinriktning och som utförs antingen som oavlönade insatser inom en organisatorisk ram eller som en arvoderad tjänst i en frivillig organisation". (SOU 1993:82 s.41)

Bakgrund

Inom Vallentuna kommun finns ett starkt föreningsliv. Invånarna engagerar sig i allt från fotbollsföreningar till olika pensionärsorganisationer. Socialförvaltningen arbetar redan i dagsläget för att stärka banden och samarbetet med frivilliga och det lokala föreningslivet.

Viljan att hjälpa är stor och organisationer som till exempel Vallentuna Väntjänst är mycket väl behövda och uppskattade. Genom frivilliga insatser skapas positiva mervärden för alla inblandande.

Frivilliga insatser får dock inte ersätta/avse sådana uppgifter som enligt lag ska utföras av kommunen.

Syftet med frivilligt socialt arbete är att
 • motverka ofrivillig ensamhet och isolering
 • tydliggöra frivilligt socialt arbete och synliggöra dem som är aktiva som frivilliga
 • ta tillvara på människors vilja att engagera sig och på detta sätt möta upp det ökade behovet av ideella insatser.

Riktlinjer

 • Socialförvaltningen ska bistå de som arbetar som frivilliga med stöd, råd och utbildning.
 • Personal, som arbetar inom vård och omsorg, ska utbildas i frivilligt socialt arbete.
 • Socialförvaltningens verksamheter ska främja frivilliga insatser genom att, om möjligt, ge utrymme för frivilligt socialt arbete inom verksamheten.
 • Socialförvaltningen ska sträva mot en utökad samverkan med pensionärsorganisationer, föreningar, enskilda och andra förvaltningar för att tillsammans utveckla frivilligarbetet inom kommunen.
 • Socialförvaltningen ska förenkla för dem som vill göra en frivilliginsats och för dem som har ett hjälpbehov, genom ett övergripande ansvar för organisering av frivilligt socialt arbete.
 • Socialförvaltningen ska skapa möjligheter att mötas för dem som är i behov av frivilliga insatser och de som vill göra en frivillig insats.
 • Socialförvaltningen ska sträva efter att öka antalet aktivt frivilliga i alla åldrar.
 • Information om frivilligt socialt arbete i stort ska spridas genom lokalpress, informationsmöten, samverkan och över kommunens hemsida.

Sidan granskad den 27 juni 2017