Hjälpmedel:

Vad gör en god man eller förvaltare

God man ska vara en hjälpande hand till en person som själv inte alltid kan ta till vara sin egen rätt. Hur hjälpen ser ut är mycket varierande då det ena uppdraget inte är det andra likt. Det är också beroende av hur förordnandet ser ut.

Om du har frågor om god man och överförmyndarskap, så vänder du dig till Överförmyndarnämndens kansli.

Ett godemansförordnande kan omfatta att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Vanligast är att alla tre delarna ingår men en eller flera delar kan uteslutas.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt innebär att gode mannen tillvaratar huvudmannens intressen vid en speciell rättshandling, till exempel bevakar rätt i dödsbo, företräder huvudmannen vid uppsägning, försäljning/avyttring av bostad, ansöker om skuldsanering med mera. Det innebär även att gode mannen bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, till exempel ansöker om kontaktperson, bostadsbidrag, anmäler hyresförändring, överklagar beslut med mera.

Sörja för person

Att sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det innebär att gode mannen skall tillse att huvudmannen får den vård och omsorg han behöver och har rätt till. Det kan till exempel avse att påtala behov av fler hemtjänsttimmar, tillse att huvudmannen har daglig sysselsättning, ansöka om färdtjänst, hjälpa huvudmannen med större inköp som exempelvis möbler, radio, TV med mera. Ett godmanskap ersätter inte hemtjänstens, ett boendes eller nära anhörigas personliga omvårdad utan är av en mer formell natur.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom innebär att gode mannen sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera, tillser att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad och så vidare.

Eftersom huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga måste gode mannen alltid inhämta huvudmannens samtycke när han företar en rättshandling eller företräder huvudmannen på annat sätt. Dock krävs inte samtycke vid inköp med mera för den dagliga hushållningen.

Om huvudmannens tillstånd är sådant att han eller hon inte har förmåga att lämna samtycke till den rättshandling som är aktuell måste det styrkas med ett läkarintyg, (detta har i de flesta fall redan gjorts i samband med att god man förordnats). Om så är fallet ökar gode mannens befogenheter och han/hon får exempelvis ansvar för huvudmannens hela ekonomi som ska skötas enligt föräldrabalkens regler. Samtidigt involveras nämnden i det att nämndens tillstånd ersätter huvudmannens godkännande vid vissa i lagen särskilt angivna rättshandlingar.

Sidan uppdaterad den 12 december 2017