Hjälpmedel:

Vill du bli god man?

Känner du att du vill göra en insats, bredda dina erfarenheter och hjälpa personer utifrån deras behov?

Uppdraget

En god man är en funktion som biträder en annan person i främst ekonomiska frågor men även när det gäller intressebevakning , både på det personliga planet och gentemot samhället. Ett godmanskap är en frivillig insats för den hjälpbehövande.

Omfattningen på arbetet/uppdraget varierar beroende på personens behov. Allt från att betala räkningar, ordna med fickpengar och bevaka arvsrätt till att ordna så att personen får rätt omvårdnad. Målet är att skapa så bra livskvalitet som möjligt för personen. Gode mannen är en intressebevakare och ska inte utföra några sociala tjänster. 

Den faktiska omvårdnaden ska de olika sociala skyddsnäten såsom boende, hemtjänst, personlig assistans, boendestöd, sjukvård med mera sköta om och det ingår inte i godemansuppdraget.

Vem kan bli god man?

Valet av god man styrs av den sökandes behov och gode mannens erfarenhet och kunskap. Enligt lagtexten ”föräldrabalken” ska en god man vara ” rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig”.

Andra förmågor som en god man bör ha:
• Förmåga att arbeta inom befintliga ramar
• Utveckla både sin egen och andras kompetens
• Envis när det gäller problemlösning
• Hantera konflikter på ett konstruktivt sätt
• God lyssnare
• Förmåga att bygga relationer
• Organiserad, pålitlig, lättillgänglig, orädd, anpassningsbar, diplomatisk, inlevelseförmåga, ekonomisk.

Betalning - arvode

Arvodet utgår från uppdragets omfattning. Ett normalt arvode inklusive sociala avgifter och kostnadsersättning brukar ligga runt 12 000 kr per år. Uppdraget har dock stora inslag av ideellt arbete och man kan inte räkna med att få betalt för allt man gör.

Mer om arvode kan du läsa på webbplatsen för Sveriges Kommuner och Landsting.

Vill du bli god man?

Om du är intresserad av att bli god man kontakta nämndens kansli, tfn växel 08-555 590 00 eller e-post overformyndarnamnden@vallentuna.se

Adressen är:
Överförmyndarnämnden i Vallentuna
183 80 Täby

Du kan också göra en intresseanmälan.  

Sidan uppdaterad den 5 september 2017