Hjälpmedel:

Vem kan få en god man

Ansökan om god man till tingsrätten kan göras av den person saken gäller, nära anhöriga eller Överförmyndarnämnden.

Beslut om anordnande av godmanskap och förordnande av god man fattas av tingsrätten.

Anmälan till Överförmyndarnämnden om behov av god man brukar vanligtvis göras av kurator, läkare, hemtjänst, socialkontor, personen själv eller anhöriga.

Godmanskap är frivilligt och huvudmannen måste lämna sitt samtycke till godmanskapet. Ett samtycke är inte nödvändigt om personen ifråga inte kan förstå innebörden av ett godmanskap. För att utröna om ett samtycke krävs eller ej brukar nämnden alltid vilja få in ett läkarintyg. På detta sätt styrks också behovet av god man.

Sidan uppdaterad den 5 september 2017