Hjälpmedel:

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Vem har rätt till försörjningsstöd?

Grundregeln för försörjningsstöd formuleras så här:
"Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt".

Hur ansöker jag?

Kontakta försörjningsstödsgruppen, som du når via kommunens växel. Be att få prata med "Mottagningstiden". Telefontiden är måndag - fredag (ej onsdag) kl 09-10. Socialsekreteraren ställer frågor om din situation och informerar om biståndet och handläggningen.

Beslut om bistånd gäller maximalt en månad i taget.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska det lämnas till Vallentuna socialnämnd, 186 86 Vallentuna. Överklagandet ska ha inkommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag du mottog beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare till Förvaltningsrätten, om beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Mer information om hur du överklagar ett beslut

Vad krävs för att få försörjningsstöd?

Du måste i första hand söka andra tänkbara former av bidrag.

 • Är du arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande genom att vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du ska vara beredd att ta anvisat arbete eller utbildning.
 • Om du inte är arbetsför ska du inneha aktuell sjukskrivning.
 • Är du egen företagare måste du avregistrera ditt företag och ställa dig till arbetsmarknadens förfogande enligt ovan.
 • Är du flykting krävs att du deltar i och fullföljer anvisad introduktionsplan.
 • Har du eller övriga familjemedlemmar tillgångar: bankmedel, aktier, obligationer, bil eller fastighet eller andra kapitalvaror som lätt går att sälja, måste dessa medel användas till försörjningen innan du har rätt till försörjningsstöd.

Vad ska bidraget räcka till?

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsvaror
 • Hälsa och hygien
 • Dagstidningar, telefon och TV-avgift

Försörjningsstödet avser även regelbundet återkommande kostnader

 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

Socialnämnden har ansvar för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.

Därför kan du nekas bistånd

Du är i allmänhet inte berättigad till försörjningsstöd om

 • du har tillgångar, till exempel bil eller besparingar
 • du äger/deläger ett företag
 • du studerar.

Vilka uppgifter om mig kan kontrolleras?

Försörjningsstödet är behovsprövat, det innebär att din handläggare måste göra en utredning avseende din rätt till bistånd.

Uppgifter om dig kan begäras från

 • Försäkringskassan
 • Bilregistret
 • Företagsregistret
 • Skatteverket
 • Arbetsförmedling
 • Centrala studiemedelsnämnden
 • Arbetslöshetskassa

Hur lång är handläggningstiden?

Från det att alla begärda handlingar har inkommit och är korrekt ifyllda är handläggningstiden högst 10 arbetsdagar.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla personliga uppgifter är skyddade enligt lagen om sekretess. Det betyder att ingen utomstående får se de uppgifter socialtjänsten har om dig. Du själv har förstås rätt att se de uppgifterna.

Sidan uppdaterad den 3 juli 2017