Hjälpmedel:

Stöd till familjen

I barn- och ungdomsgruppen arbetar socialsekreterare som ansvarar för rådgivning, utredning och stödinsatser för barn och ungdomar.

Vårt mål är att barn och ungdomar i Vallentuna ska kunna växa upp under trygga och goda förhållanden, inte fara illa, hotas eller skadas. Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning av vad som är bäst för just det barnet.

Bistånd enligt socialtjänstlagen utreds och beslutas i samverkan med familjen och sker i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och enligt metoden Barns behov i centrum  (BBiC). 

Målsättningen är att finna stödformer som bäst är till hjälp för individen/familjen och vi eftersträvar att hitta lösningar i närmiljön. Exempel på sådana insatser är:

När vi gör bedömningen att våra insatser på hemmaplan inte är tillräckliga, kan det vara aktuellt att utifrån en skyddsaspekt placera den unge i familjehem eller behandlingshem, så kallad HVB-hem.

Det händer att socialtjänsten behöver utreda barns situation, utan att föräldrarna samtycker till detta. I vissa fall kan utredningen också leda fram till tvingande åtgärder enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga (LVU) för att trygga barn och ungdomars behov av skydd.

Vart vänder jag mig

Om du vill ställa frågor eller ansöka om hjälp eller bistånd ska du använda dig av barn- och ungdomsgruppens mottagningstelefon. Om du är orolig för ett barn eller tonåring kan du behöva anmäla din oro till en socialsekreterare.

Mer information om oro för barn och ungdom.

Har ditt barn eller du som tonåring begått eller utsatts för brott?

Har du som förälder eller tonåring funderingar kring missbruk och beroendefrågor?

Då kan du ta kontakt med Addictusmottagningen, Vallentuna kommuns mottagning för alla frågor som rör missbruk eller beroendefrågor.

Mer information om Addictusmottagningen

Sidan granskad den 26 februari 2016