Hjälpmedel:

Folkhälsa

Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

På nationell nivå finns folkhälsomyndigheten, som har det nationella ansvaret och följer upp utvecklingen. Länsstyrelsen ansvarar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet.

Landstinget i Stockholms län har till uppgift att verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Forskningen har visat att en rad olika faktorer som exempelvis miljö, levnadsvanor och relationer kan ha stor betydelse för vår hälsa. Vart fjärde år kartlägger därför landstinget dessa faktorer genom den så kallade Folkhälsoenkäten, som går ut till en stor del av befolkningen. Enkätresultaten presenteras i en Folkhälsorapport.

Bland det som kommunerna ansvarar för finns bland annat att ge barn och ungdomar en bra start i livet och att värna om de äldres hälsa. Många beslut som fattas på kommunal nivå kan dessutom på olika sätt påverka folkhälsan.

Folkhälsopolicy och folkhälsostrategi

Kommunens folkhälsopolicy syftar till att förbättra fysisk och psykisk hälsa för kommunens invånare. Fullmäktige har även antagit en folkhälsostrategi.

Sidan uppdaterad den 10 augusti 2017