Hjälpmedel:

Funktionsnedsättning

Socialförvaltningen kan erbjuda stöd, service och omvårdnad till personer med funktionsnedsättning.

Stödet kan ges enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vart vänder jag mig?

Socialförvaltningens biståndsbedömare/LSS-handläggare kan ge svar på frågor och fatta beslut om hjälpinsatser för funktionshindrade. Biståndsbedömarna/LSS-handläggarna når du via kommunens växel.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningens enhet för miljö och bygglov kan bostadsanpassning beviljas för den privata bostaden. 

Mer information om bostadsanpassning.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För dig som är anhörig till någon med funktionsnedsättning finns vi på Träffpunkten till för dig. Där kan du även komma i kontakt med en anhörigkonsulent.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska det lämnas till Vallentuna socialnämnd, 186 86 Vallentuna. Överklagandet ska ha inkommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag du mottog beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid gör beslutsfattaren en omprövning av tidigare beslut. om beslutsfattaren inte ändrar tidigare beslut på det sätt som du begärt, skickas handlingarna vidare till Förvaltningsrätten.

Mer information om hur du överklagar ett beslut

Sidan granskad den 20 juni 2017