Hjälpmedel:

LSS, stöd och service

För personer med vissa funktionsnedsättningar finns en lag - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - som ger möjlighet till stöd.

De som kan omfattas av LSS

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillståndbetydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Insatser som kan beviljas

Rådgivning och annat personligt stöd. Denna insats ansvarar landstingets habiliteringsverksamhet för. Hjälp av personlig assistent. Assistansersättning beviljas av Försäkringskassan. Ledsagarservice. Kontaktperson. Avlösarservice i hemmet. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet. Bostad med särskild service för vuxna. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Enheter som bedriver verksamhet med stöd av LSS framgår av enhetsförteckning.

Vart vänder jag mig?

Kommunens LSS-handläggare kan svara på frågor och även fatta beslut om LSS-insatser. Handläggarna nås genom kommunens växel.

Mörby habiliteringscenter kan ge rådgivning och annat personligt stöd (enligt punkt 1 ovan) av kurator, psykolog, sjukgymnast med flera specialister.

Handikappupplysningen kan ge information om landstingets habiliteringsverksamhet.

Försäkringskassans lokalkontor i Täby ansvarar för utredningar och beslut om assistansersättning (enligt punkt 2 ovan). Försäkringskassans assistansersättning ska täcka kostnader för personliga assistenter för den som har behov av hjälp mer än 20 timmar per vecka för att klara sina grundläggande behov.

Sidan uppdaterad den 9 januari 2018