Hjälpmedel:

Åby gärde prövas som tillfällig plats för boende för nyanlända

Flyktingsituationen förändras ständigt, och prognoserna har aldrig har varit så osäkra som nu. Kommunen måste därför vara mycket flexibel och snabbt kunna förändra sina egna planer utifrån aktuella förutsättningar.

Vallentunas kommunstyrelse beslutade vid ett möte den 30 maj att pröva förutsättningarna för ett tillfälligt boende vid Åby gärde. Det innebär att man i detta mycket tidiga skede av arbetet ska ta reda vilka möjligheter och hinder som finns för att placera byggnader på platsen genom en ändring av detaljplanen.

Vallentuna kommun är enligt lag skyldig att ordna med bosättning för de nyanlända, som är vuxna och familjer, med eller utan barn som har fått uppehållstillstånd och placerats i kommunen.

Kommunen arbetar på olika sätt för att möta bosättningskravet. Det handlar bland annat om att hitta lägenheter i bostadsrätts- och hyresrättshus. Det räcker dock inte till för att fylla behovet. Därför pågår ett arbete med att hitta platser för tillfälliga boenden i modulbostäder.

Eftersom tidplanen är snäv måste dessa placeras på mark som kommunen äger, och där det på ett enkelt sätt går att ordna med elförsörjning, vatten och avlopp liksom annan teknisk försörjning. Kommunens målsättning är att skapa mindre boendeenheter, att fördela dem jämnt över kommunen och på platser som inte riskerar att påverka kommande bostadsutveckling.

Hittills har tre platser identifierats – Brottby, Ekebyvägen och Ekskogen. En ytterligare möjlig lokalisering av ett tillfälligt boende har nu identifierats till en del av ängen norr om Tellusvägen (se karta under mer information till höger). Området är idag ett rekreationsområde och planlagt för parkändamål. Lokaliseringen uppfyller kraven på närhet till kollektivtrafik, skola och centrum/service. Teknisk försörjning bedöms finnas i området, men det kan krävas en ny tillfartsväg.

Kommunen kommer att bjuda in till ett möte under hösten. Vi återkommer om tid och plats.

Frågor/svar

Hur kommer det sig att kommunen föreslår att parkmark ska bebyggas?

Förslaget nu är att i en detaljplaneprocess pröva förutsättningarna att ändra planlagd parkmark till bostadsändamål.

Enligt förslaget ska nyanlända bo i paviljongerna. Vilka är de, och inkluderar det också ensamkommande flyktingbarn?

Det är nyanlända som ska bo i lägenheterna. Det innebär vuxna personer och familjer som har fått uppehållstillstånd, inte ensamkommande barn. De nyanlända bor för närvarande på något av Migrationsverkets anläggningsboenden och anvisas till Vallentuna kommun enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Hur kommer paviljongerna att se ut?

Det rör sig om enklare modulbostäder med lägenheter.

Hur ser tidplanen ut?

Vi startar ett planarbete i juni och ett förslag till detaljplan kan finnas framme för samråd under hösten och granskning under våren. Målsättningen är att ha en klar detaljplan i juni 2017. En kommuns beslut att anta en detaljplan får överklagas av den som är berörd av planen och som senast under granskningen har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Överklaganden från enskilda skall i princip bara kunna avse frågor som är av betydelse för de klagande i deras egenskap av sakägare eller boende inom och i anslutning till planområdet.

Sidan uppdaterad den 1 juni 2016