Hjälpmedel:

Ord och begrepp

Nedan förklaras vanliga begrepp som används i samband med integration och invandring.

Ankomstkommun

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Kommunen blir då ankomstkommun och ansvarar bland annat för att ordna boende för barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa hen vidare till en anvisningskommun. Det innebär att samtliga Sveriges kommuner kan bli ankomstkommun.

Anvisningskommun

En kommun som tar emot ensamkommande barn efter anvisning från Migrationsverket. Den anvisade kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnet, och ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i socialtjänstlagen. Om det saknas boende i den egna kommunen kan barnet placeras i ett boende i en annan kommun. Den kommun som Migrationsverket anvisat att ordna boende ska anses som barnets vistelsekommun enligt 2 kap. 2 § SoL. Det gäller oavsett hur kommunen väljer att ordna barnets boende.

Asylsökande

En asylsökande har ansökt om och väntar på beslut om uppehållstillstånd i Sverige. Man kan inte hindra någon från att söka asyl då det är en mänsklig rättighet.

Asylärende

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Denna ansökan prövas av Migrationsverket

Ensamkommande barn

Barn/ungdomar under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavares sällskap som söker asyl.

Flykting

Begreppet flykting används om alla som söker skydd i Sverige av olika skäl. En person som kommer till Sverige och som flyr från förföljelse och krig har rätt att söka asyl. Det är Migrationsverket som utreder och tar beslut om den som söker asyl ska få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

God man

En person som ska ta tillvara ett barns intressen om föräldrarna själva inte kan göra det. Utses av kommunen.

Invandrare

Någon vedertagen definition av begreppet "invandrare" finns inte och har egentligen aldrig funnits. För att i statistiska sammanhang räknas som "invandrare" ska en person vara folkbokförd i Sverige. Ofta görs en indelning i två kategorier; födda i Sverige eller födda i utlandet respektive har svenskt eller utländskt medborgarskap.

Kvotflykting

För att bli uttagen på den svenska flyktingkvoten och bli erbjuden vidarebosättning till Sverige, måste du vara registrerad hos UNHCR, FN:s flyktingorgan. UNHCR bedömer vilka personer som är i behov av vidarebosättning till ett nytt hemland. De presenterar dem sedan för något av de cirka 27 länder i världen - varav Sverige är ett - som tar emot kvotflyktingar.

Migration

Ordet migration är ett samlingsnamn för emigration (utvandring) och immigration (invandring). Migrationsverket arbetar både med in- och utvandring.

Nyanländ

Nyanlända vuxna och familjer, med eller utan barn som har fått uppehållstillstånd.

Skyddsbehövande

Enligt svensk lag kan även andra än flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention behöva skydd och därför få uppehållstillstånd i Sverige. Det är personer som har lämnat sitt hemland därför att de:

  • känner välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
  • behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp
  • inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof

Svenska för invandrare, SFI

Grundläggande svenskundervisning som anordnas av kommunen.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om barnets föräldrar är avlidna eller är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. En vårdnadshavare ska se till att barnet får sina olika behov tillgodosedda, inklusive behov av omsorg och trygghet. Det är socialnämnden i den kommun där barnet vistas som ska agera för att få till stånd ett förordnande av särskild vårdnadshavare. Vid valet av vårdnadshavare får hänsyn tas till bland annat barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen till den tilltänkta vårdnadshavaren. Något företräde för exempelvis släktingar till barnet finns inte angivet.

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd innebär att en person som inte är svensk medborgare får tillstånd att uppehålla sig i landet. Enligt FN-konventionen ska Sverige ge uppehållstillstånd till den som är flykting. Ett uppehållstillstånd kan vara tidsbegränsat, vilket innebär att man får stanna i Sverige en begränsad tid. Ett tillstånd kan också vara utan tidsbegränsning, ett så kallat permanent uppehållstillstånd, PUT. Det innebär att du har rätt att bo och arbeta i Sverige under obegränsad tid och det förlängs automatiskt.

Utlänning

En utlänning är enligt utlänningslagen en person som inte är svensk medborgare.

Visum

Visum är ett tillstånd att resa in i och vistas i Sverige under en viss kortare tid. En utländsk medborgare som reser in i eller vistas i Sverige ska ha visum om han eller hon inte har uppehållstillstånd eller är varaktigt bosatt. Innehavet av ett visum innebär dock inte någon ovillkorlig rätt till inresa.

Sidan uppdaterad den 15 september 2017