Hjälpmedel:

Missbruk och beroende

Om du är över 18 år och vill ha hjälp eller stöd med dina missbruks-/beroendeproblem kan du vända dig till vuxenenheten/missbruk. Det kan handla om missbruk av

  • alkohol
  • narkotika
  • läkemedel

Vuxna som missbrukar

I vissa fall är en persons missbruk sådant att han eller hon utsätter sig själv eller någon närstående för allvarlig fara. En anmälan om att någon far illa av sitt missbruk kan göras till Vuxenenheten via kommunens växel eller socialjouren efter kontorstid.

Hur kontaktar du oss?

För att kontakta oss, ring till växeln och be dem koppla dig till vuxenenhetens mottagningstelefon.

Vad händer när du tagit kontakt?

Du erbjuds en tid för samtal inom 14 dagar. Vid en ansökan om hjälp är det socialsekreterarens uppgift att utreda och bedöma ditt hjälpbehov. Utifrån detta görs en individuell behandlingsplanering.

Sekretess och tystnadsplikt

Alla uppgifter som rör dig och som kommer till socialnämndens kännedom omfattas av sekretess.

Andra kontakter

AddictusmottagningenVallentunas beroendemottagning. 

Beroendecentrum Stockholm.

Livsstilsmottagningen som är en landstingsverksamhet för ungdomar 18–25 år. Där kan man få KBT-behandling (kognitiv beteendeterapi) för alkohol- och drogmissbruk.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska det lämnas till Vallentuna socialnämnd, 186 86 Vallentuna. Överklagandet ska ha inkommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag du mottog beslutet. Har överklagandet inkommit i rätt tid skickas handlingarna vidare till Förvaltningsrätten, om beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Sidan uppdaterad den 3 juli 2017