Hjälpmedel:

Information om projekt 25:an

I juni 2017 fattades ett politiskt beslut om att projekt 25:an ska läggas ned vid årsskiftet 2017/2018. Beslutet fattades efter att en intern och extern uppföljning/utvärdering av öppenvårdsverksamheten genomförts.

Ovanstående beslut innebär dock inte att målgruppen som projekt 25:an riktat sig till kommer att vara utan stödinsatser om det finns ett behov av insatser. Aktuell målgrupp, och övriga invånare i kommunen, kommer även fortsättningsvis att kunna ansöka om stödinsatser, få sina behov utredda och bedömda.

Personer som tillhör den målgrupp som projekt 25:an riktade sig till kommer att få sina behov utredda av handläggare inom vuxenenheten på myndighetsavdelningen. Om utredningen visar på kvarstående behov kommer insatser att beviljas.

För mer information, kontakta Christine Carlsen, avdelningschef för myndighetsutövning. Kontaktuppgifter finns till höger.   

Sidan uppdaterad den 10 november 2017