Hjälpmedel:

Rapport kring socialförvaltningens ekonomiska resultat för 2017

Idag presenterades den rapport som tagits fram i samband med granskningen av socialförvaltningens ekonomiska resultat för 2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att beakta granskningens synpunkter och genomföra förändringar enligt granskningens rekommendationer.

I arbetet med bokslutet för 2017 uppdagades ett kraftigt underskott för socialnämndens ekonomiska resultat. Den av förvaltningen redovisade prognosen på minus sex miljoner kronor visade sig istället uppgå till minus 33 miljoner kronor. På grund av detta beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott, den 19 januari 2018, att kommunledningskontoret skulle utreda situationen och presentera resultatet i en rapport.

Rapporten som idag presenterades för KSAU innehåller en analys av socialförvaltningens resultat för 2017 och framtida påverkan samt analys av socialförvaltningens prognoser under 2017. Den innehåller även rekommendationer för att klara 2018 års budget samt rekommendationer för trovärdiga prognoser under 2018.

Bokföringen för år 2017 på socialförvaltningen är validerad och säkerställd. Granskningen har inte hittat några felaktigheter och rapporterat resultat för år 2017 bedöms vara korrekt rapporterat. Inga ekonomiska oegentligheter, förskingring eller liknande har upptäckts i granskningen.

Ett antal områden har analyserats och rapporten redovisar de verksamheter med störst avvikelse jämfört med budget. Det finns även en medföljande förklaring samt rekommendationer för att motverka ytterligare kostnadsökningar under 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att beakta granskningens synpunkter och genomföra förändringar enligt granskningens rekommendationer. Under 2018 kommer kommunstyrelsen och socialnämnden att påbörja ett gemensamt arbete med åtgärder.

Sidan uppdaterad den 20 februari 2018