Hjälpmedel:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Enligt hälso-och sjukvårdslagen ska det i varje kommun finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som övergripande ska svara för den medicinska kvaliteten och säkerheten inom kommunens särskilda boendeformer för äldre och funktionsnedsatta.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska svarar för att det finns rutiner så personal i de särskilda boendeformerna tar kontakt med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när boendes hälsotillstånd så kräver. Ansvaret gäller även att journaler förs korrekt och att rutiner kring läkemedelshantering finns och är patientsäkra.

Om en person i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, ska medicinskt ansvarig sjuksköterska rapportera detta till socialnämnden samt efter internutredning besluta om anmälan enligt lex Maria ska göras.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer regelbundet upp hälso-och sjukvården inom kommunens särskilda boendeformer. Vid brister upprättas åtgärdsplaner som följs upp. Resultatet rapporteras till verksamheterna samt till socialnämnden.

Hälso- och sjukvårdsstrateg

Medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetar också med hälso- och sjukvårdsstrategiska frågor inom kommunen. I arbetet ingår omvärldsbevakning och att delta som sakkunnig i utredningar kring kommunens framtida utveckling av hälsa, vård och omsorg.

Sidan granskad den 26 januari 2017