Hjälpmedel:

Roslagsbanans utbyggnad

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt och behovet av bättre kollektivtrafik ökar. Den fortsatta utbyggnaden av Roslagsbanan innebär att SL från år 2021 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet.

Roslagsbanans kapacitet förstärks, vilket erbjuder möjligheter till ökad turtäthet. Totalt byggs 22 km dubbelspår som ger punktligare och mindre störningskänslig trafik. SL förbättrar också tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs med hela banan. Både stationer och befintliga vagnar rustas upp, nya fordon köps in och en ny tågdepå byggs i Molnby. 

Information från SL

SL informerar närboende, där arbeten ska utföras, genom nyhetsbrev i brevlådorna samt annonser i lokal- och dagspress. Se SL:s och SLL:s information under mer information i högermenyn på sidan.

Prenumerera på SL:s nyhetsbrev

Du kan följa vad som händer genom att prenumerera på SL:s nyhetsbrev. Klicka på länken till fomuläret , som finns till höger på sidan, för att börja prenumerera.

Hållplatskartor för ersättningsbussarna

Hållplatskartor för bussarna finns som pdf-filer, se länkar i högermarginalen.

Planerade arbeten

Under våren 2016 påbörjade SL förberedande arbeten med ombyggnad av stationen i Roslags Näsby och utbyggnad av dubbelspår på sträckan Roslags Näsby-Visinge. Det innebär att Kårsta-linjen kommer att ha dubbelspår hela vägen från Stockholms östra till Täby kyrkby från och med hösten 2017.

Under hösten 2017 färdigställs Roslags Näsby station. Stationen genomgår en mycket kraftig ombyggnad och kommer fr o m 10 december att ha fyra spår, två för tåg norrut och två för tåg söderut. Detta kommer att förbättra kapaciteten genom stationen och tågen kommer att hindra varandra i en betydligt mindre omfattning än tidigare.

I Molnby byggs en ny tågdepå. Arbetet påbörjades under våren 2017.

Bullerskydd och säkerhet

SL arbetar kontinuerligt för att minimera buller och störningar från Roslagsbanan, till exempel genom skärmar längs med spåret och åtgärder vid berörda fastigheter.

En stor del arbetet med Roslagsbanans utbyggnad innebär att höja säkerheten längs med spåren och kring plankorsningarna. På några ställen byggs planskilda korsningar. Övriga kommer att få utökat vägskydd med bommar, hinderdetektorer och signaler. Vissa plankorsningar kan komma att stängas helt.

Arkeologiska utgrävningar i Molnby

Arkeologiska utgrävningar i Molnby utfördes på platsen där SL bygger den nya tågdepån. Det är Arkeologikonsult som genomförde utgrävningarna på området som är cirka 130 000 kvadratmeter stort. Bland annat finns fornlämningar i form av gravar och boplatser från bronsålder till äldre järnålder men också husgrunder från medeltid samt agrara lämningar inom området. Arbetet påbörjades i mitten av juni 2015. Områdets sydligaste del undersöks under 2017.

Läs mer om utgrävningarna via länkar i högermenyn.

Sidan granskad den 1 september 2016