Hjälpmedel:

Delaktighet för elever och föräldrar

Skolväsendet vilar på demokratins grund (Lgr – 11)

Elevråd

Elevdemokratin är en inskolning i demokratiska arbetsformer. I skolans elevråd får eleverna möjlighet att praktiskt utöva demokrati. Om eleverna ges möjlighet att delta i beslutsprocessen känner de sig mer delaktiga i skolans verksamhet vilket ökar trivseln på vår skola. Verksamheten består för närvarande av klassråd i varje klass och elevrådsmöten i de olika arbetslagen.

Föräldraengagemang

Föräldrarnas engagemang i sina barns uppfostran och studier är av yttersta vikt för att eleverna ska trivas i skolan och nå kunskapsmålen. Därför strävar vi på Ekebyskolan efter en aktiv och öppen dialog med föräldrar/vårdnadshavare angående skolans verksamhet i allmänhet och framförallt deras barns studier och kunskapsutveckling. 

Samråd

Två gånger om året bjuder Ekebyskolans ledningsgrupp in berörda politiker, nämndrepresentanter och representanter ur föräldraföreningen till samråd. Där ges tillfälle att prata om skolan ur ett helhetsperspektiv samt ställa frågor och komma med idéer för fortsatt utveckling av skolverksamheten.

Sidan uppdaterad den 12 mars 2018