Hjälpmedel:

Vår vision och verksamhetsidé

Vision

Ekebyskolan - för eleven i tiden

  • En skola att utmanas, trivas och växa i.
  • En skola där alla barn ges kunskap för livet.
  • En skola med sikte på framtiden.

Verksamhetsidé

Vi är en trivsam skola där eleverna får möjlighet att utvecklas i en trygg miljö som bidrar till kvalitativ kunskapsinhämtning. Vi arbetar ämnesintegrerat och utgår från aktuella problemställningar i det moderna samhället när vi lägger upp våra kurser. Sedan läsåret 2014/15 arbetar vi med årskurser istället för klasser. Varje årskurs består av två mentorsgrupper och flexibla arbetsgrupper som förändras efter behov och arbetsområde. Detta medför en ökad gemenskap och skapar förutsättningar för trygga relationer med fler pedagoger på skolan samt möjliggör för fler kamratrelationer.

Vi satsar på att ge våra elever en skolgång som förbereder dem för det samhälle de ska möta och verka i utifrån kunskapsmässiga, sociala och digitala krav. Vi arbetar därför aktivt med att ligga steget före för att vidareutveckla skolans lärmiljöer och pedagogiska metoder och arbetssätt. Alla klassrum är utrustade med moderna hjälpverktyg och alla elever har tillgång till en personlig surfplatta. Eleverna ges en variation av möjligheter att redovisa sina kunskaper. Vi använder formativ bedömning vilket ger eleverna kontinuerlig feedback under arbetets gång. Vi arbetar ämnesövergripande och du som elev ges möjlighet att visa dina olika förmågor i flera ämnen samtidigt.

Att börja på Ekebyskolan innebär att börja i en skola där du som elev blir sedd, får god handledning i din kunskapsinhämtning och möjlighet att utvecklas till din fulla potential av professionella pedagoger. Våra elever förbereds för den framtida arbetsmarknaden med hjälp av olika digitala medel och moderna lärmiljöer. Ekebyskolans målsättning är att alla elever från årskurs 1-9 ges möjlighet att utveckla en digital kompetens som innebär att de behärskar informationssamhällets teknik i arbetslivet och på fritiden.

Förväntansdokument

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2017