Hjälpmedel:

Mål och vision

Vision - Medvetna individer som vågar möta världen.

Mission - Våra elever ska bli aktörer i sin egen utbildning och sina egna liv samt nå goda kunskapsresultat.

Värdering - Var den du är, bli den du vill.

  • Eleverna i centrum.
  • Ömsesidig respekt och tillit.
  • Vi samarbetar och tar ansvar.

Framgångsfaktorer

  • Ämnesövergripande arbetssätt.
  • Internationalisering.
  • Digital kompetens.
  • Inflytande och demokrati.
  • Självständiga arbetslag, med utbildad och engagerad personal som utifrån sin roll tar helhetsansvar för elevernas utbildning.
  • Attraktiva utbildningar som syns och märks.

Kunskap

Efter tre år hos oss ska eleverna ha uppnått goda resultat och ha en god grund för fortsatta studier eller arbete. Vi fokuserar på kunskap, problemställningar och etiska frågor.

Lärarna i arbetslagen arbetar gemensamt med att skapa förutsättningar för lärandet. Tack vare att arbetet är organiserat i arbetslag finns goda möjligheter till stöd i kunskapsutvecklingen och en närhet mellan personalen på skolan och eleverna. Ett aktivt mentorskap inriktat på elevens lärande skapar förutsättningar för varje individ att nå bra resultat. Särskilt stöd ges till elever som behöver det för att alla ska ges möjlighet att klara sina mål. 

Samtliga medarbetare är kvalificerade och kunniga, såväl  pedagogerna  som de medarbetare som skapar förutsättningar för en bra verksamhet genom administration, lokaler, IT, bibliotek och elevhälsa.  

Trivsel och delaktighet

Vi vill också att våra elever efter tre år har fördjupat sina nätverk och har fått möjlighet att växa in i vuxenlivet. Vi har en trygg och trivsam skola där alla respekteras. Den trygga atmosfären bidrar till att alla, både personal och elever, kan fokusera på lärandet. Elevernas åsikter och synpunkter tas till vara i planering och utvärdering av olika undervisningsavsnitt. Eleverna har stora möjligheter till inflytande. Verksamheten genomsyras av värdegrunden och vi för tillsammans samtal om svåra etiska frågor och dilemman. Problem som kränkande behandling följs upp och dokumenteras. Skolans elevhälsa arbetar förebyggande för att skapa denna trygga miljö. 

Framtid

Tillvaron är ständigt föränderlig och därför måste vi självfallet tillägna oss nya kunskaper. Kunskap erövras bit för bit inom olika områden under hela livet. Vi vill att varje elev bär med sig goda kunskaper och goda verktyg – social kompetens, kommunikativ förmåga samt kunskap om sitt eget lärande för att kunna skapa sin egen framtid.

Sidan granskad den 5 oktober 2017