Skicka meddelande

Avbryt

Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 11 december

På måndagen den 11 december kl. 19.00 hade kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlades ärendena om skötselplan för bebyggelsenära natur, skolpeng från och med 1 januari 2018 samt delårsrapport januari – augusti 2017.

Ta del av handlingarna under rubriken "Mer information" eller se sammanträdet via vår webbsändning.

Dagordning

1. Luciatåg
2. Information om nya kommunallagen av kommunjurist Vilhelmina Ranevad Granfalk
3. Upprop
4. Val av justerare
5. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
6. Inlämnande av motioner
7. Inlämnande av interpellationer
8. Frågor
9. Allmänhetens frågestund
10. Avsägelser och fyllnadsval
11. Svar på interpellation från (MP) om skolorganisationsutredningen (KS 2017.474)
12. Svar på motion (S) om förskollärartätheten (KS 2016.567)
13. Svar på motion (S) lagad mat inom hemtjänsten (KS 2017.084)
14. Svar på motion (V) om planeringen i centrala Vallentuna (KS 2016.522)
15. Svar på motion (V) busstur till Arlanda (KS 2017.373)
16. Redovisning av obesvarade motioner 2017 (KS 2017.323)
17. Revidering av miljöplan (KS 2017.425)
18. Skötselplan för bebyggelsenära natur (KS 2012.551)
19. Delårsrapport januari – augusti 2017, Vallentuna kommun (KS 2017.404)
20. Revisionsrapporter 2017 – första halvåret (KS 2017.120)
21. Hemställan om medel ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda händelser, KSOF, till barn- och ungdomsnämnden (KS 2017.416)
22. Uppräkning av hemtjänstpeng 2018 (KS 2017.383)
23. Skolpeng fr.o.m 1 januari 2018 (KS 2017.419)
24. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2018 (KS 2017.418)
25. Utökat verksamhetsområde för VA (KS 2017.399)
26. Hemställan om höjning av VA-taxan från 1 januari 2018 (KS 2017.400)
27. Hemställan från Käppalaförbundet om utökad låneram och anslutning av Vaxholm och Österåker (KS 2016.510)
28. Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen (KS 2017.385)29. Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning (KS 2017.395)
30. Taxa för bygglovsverksamhet (KS 2017.424)
31. Rapport av icke verkställda beslut, SoL och LSS, kvartal 2 (KS 2017.246)

Sidan uppdaterad den 11 december 2017