Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 12 september 2016

På kommunfullmäktiges första sammanträde efter sommaren, 12 september, var det två punkter på dagordningen som stod ut lite extra.

  • Ett nytt handlingsprogram för integration antogs. Genom programmet ska ett aktivt arbete startas gällande integration av flyktingar – och samarbetet mellan kommunen och civilsamhället ska etableras vidare och utvecklas. Handlingsprogrammet innehåller fokusområden och konkreta aktiviteter inom integrationsområdet.

  • Kommunfullmäktige beslutade även om att två nya utskott tillkommer under barn- och ungdomsnämnden: Ett förskoleutskott och ett individutskott. Förskoleutskottet kommer att bereda ärenden till nämnd som har med förskolans verksamhet att göra. Individutskottets ansvarsområde blir individärenden om skolpliktsbevakning och kränkande eller diskriminerande behandling.

Du kan se hela videosändningen av mötet här.

Mötets Dagordning:

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
4. Inlämnande av motioner
5. Inlämnande av interpellationer
6. Frågor
7. Allmänhetens frågestund
8. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2015.507)
9. Svar på motion (S) Parkeringsplatser vid Väsbygården (KS 2015.460)
10. Handlingsprogram Integration Vallentuna (KS 2016.253)
11. Revisionsrapport, Granskning av kommunens fastighetsunderhåll (KS 2015.508)
12. Svar på revisionsrapport granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt i samägda bolag utan betydande inflytande (KS 2015.482)
13. Svar på revisionens granskning av IT-verksamheten (KS 2016.189)
14. Revisionens äskande av budgetanslag 2017 (KS 2016.289)
15. Ny struktur för författningssamlingen (KS 2014.099)
16. Hemställan om utökat investeringsanslag för Åby Ängar förskola (KS 2016.321)
17. Hemställan om medel för vinterunderhåll 2016 (KS 2016.233)
18. Tertialrapport januari-april 2016, Vallentuna kommun (Ks 2016.256)
19. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till nämnderna (KS 2016.311)
20. Försäljning av Sundbytorpet (KS 2015.236)
21. Ny nämndorganisation, barn- och ungdomsnämnden (KS 2016.242)
22. Arvode för barn- och ungdomsnämndens individutskott respektive förskoleutskott (KS 2016.309)
23. Revidering av reglemente för det kommunala pensionärsrådet (KS 2015.388)
24. Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 1 2016 (KS 2016.286)
25. Revidering av den grafiska profilen (KS 2016.259)

Sidan uppdaterad den 12 september 2016