Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 13 mars

Måndagen den 13 mars hade kommunfullmäktige möte. Bland annat diskuterades möjligheten att installera laddstationer för elfordon och man fattade beslut kring Vallentuna kommuns nya riktning. Du kan se mötet genom att klicka på länken till webbsändningen.

Länk till webbsändningen.

Dagordningen

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2015.507)
 9. Interpellationssvar (S) om hur medel använts för att förbättra de äldres vardag
 10. VA-plan för Vallentuna kommun (KS 2013.365)
 11. Upphävande av del av detaljplaner Kragstalund södra (KS 2016.359)
 12. Strategi för utbyggnad av laddstationer för elfordon (KS 2016.402)
 13. Policy för inköp och upphandling (KS 2016.478)
 14. Hemställan från Käppalaförbundet om ändring i förbundsordningen och utökad låneram (KS 2016.510)
 15. Hemställan om investeringsmedel för östra konstgräsplanen, Vallentuna IP (KS 2017-061)
 16. Kvarnbadet avgifter (KS 2017.008)
 17. Ny riktning för Vallentuna (KS 2017.043)
 18. Revidering av miljöpolicy (KS 2017.038)
 19. Revidering av PBL-taxa (KS 2016.559)
 20. Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 3 2016 (KS 2016.286)

Sidan uppdaterad den 13 mars 2017