Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 16 oktober

På måndagen den 16 oktober kl 19.00 hade kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlades ärendet för återuppbyggnaden av Väsby kvarn samt ärendet om en investering för att säkra kapaciteten på Gustav Vasaskolan.

Ta del av handlingarna under rubriken Mer information eller ta del av mötets webbsändning.

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund
 8. Avsägelser och fyllnadsval
 9. Interpellationer (S) om alliansens lärarlönesatsning på MA/NO-lärare under 2017 (KS 2017.375)
 10. Interpellation (S) om andel förskolelärare i kommunens förskolor (KS 2017.376)
 11. Svar på motion (S) om föreningsgala (KS 2016.520)
 12. Svar på motion (S) om kombohus (KS 2016.236)
 13. Svar på motion (SD) om lokal- och hyresstöd till politiska partier (KS 2017.143)
 14. Återuppbyggnad av landmärket Väsby Kvarn i Vallentuna (KS 2017.300)
 15. Förvärv av aktier i Inera AB (KS 2017.250)
 16. Hemställan om utökat årligt investeringsanslag för barn- och ungdomsnämnden (KS 2017.249)
 17. Hemställan om investeringsanslag för kapacitetsökning på Gustav Vasaskolan (KS 2017.252)
 18. Kommunal borgen Vallentunavatten, 29 mnkr (KS 2017.313)
 19. Återrapport icke verkställda beslut SoL och LSS 2016 (KS 2016.286)
 20. Icke verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2017 (2017.246)

Sidan uppdaterad den 17 oktober 2017