Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 18 juni

Måndagen den 18 juni kl. 19.00 hade kommunfullmäktige möte i Kulturhuset. 

Länk till webbsändningen

Ta del av handlingarna under rubriken Mer information.

Dagordning

 1. Upprop 
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
 7. Allmänhetens frågestund 2018 (KS 2018.025)
 8. Avsägelser och fyllnadsval 2018 (KS 2018.080)
 9. Svar på interpellation om extratjänster och introduktionsjobb (KS 2018.191)
 10. Svar på motion (S) om rätten att bo kvar i sin hembygd (KS 2017.085)
 11. Svar på motion (V) om förstelärartjänster (KS 2017.471)
 12. Borttagande av trafiksäkerhetspolicy för anställda i Vallentuna kommun (KS 2018.139)
 13. Revidering av evenemangspolicy f (KS 2018.087)
 14. Revidering av kulturskolans avgifter (KS 2018.126)
 15. Korrigering av avgifter inom äldreomsorgen (KS 2018.166)
 16. Resultatöverföring från 2017 års bokslut (KS 2018.167)
 17. Gång- och cykelväg längs Bällstabergsvägen (KS 2017.382)
 18. Detaljplan för Gärdesvägen omfattande del av fastigheterna Vallentuna Prästgård 1:69, 1:163 och 1:87 – Antagande (KS 2016.550)
 19. Riktlinjer för bostadsförsörjning (KS 2017.444)
 20. Fördjupad översiktsplan Karby och Brottby – Antagande (KS 2009.174)
 21. Fördjupad översiktsplan norra Vallentuna och Lindholmen - Antagande (KS 2012.486)
 22. Lokala ordningsföreskrifter (KS 2017.356)
 23. Ny nämndorganisation (KS 2018.206)

Sidan uppdaterad den 18 juni 2018