Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 24 oktober 2016

Den 24 oktober sammanträdde kommunfullmäktige i kulturhuset. Några av de saker som behandlades på mötet var:

Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutade att dela upp kultur- och fritidsförvaltningen till en kulturförvaltning och en fritidsförvaltning. De nya förvaltningarna ska svara mot kultur- respektive fritidsnämnden. För cirka tre år sedan valde man att slå samman förvaltningarna – men effekterna har uteblivit och nu är det beslutat att de återigen ska delas på. Tanken är att uppdelningen ska börja gälla senast 31 december 2016.

Miljöplan

Sedan tidigare finns politiskt beslut på att Vallentuna ska miljöcertifieras (ISO 14001) och på mötet antogs en miljöplan som beskriver hur Vallentuna kommun ska arbeta med miljöfrågorna det kommande året. I planen nämns bland annat fem fokusområden: Utsläpp av växthusgaser, energianvändning, kemikalieanvändning och farliga ämnen, källsorterat avfall och insamling av matavfall samt miljöanpassade inköp.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

En handlingsplan mot våldsbejakande extremism fastställdes på mötet. Fokus i planen ligger på att ta fram en lokal lägesbild, att sprida kunskap om fenomenet - samt information om råd och stöd för den som känner oro för, har upptäckt eller upplever konsekvenser av våldsbejakande extremism.

Titta gärna på webbsändningen från mötet - antingen i sin helhet eller klicka dig fram till de agendapunkter du är intressad av.

Dagordningen i sin helhet:

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
4. Inlämnande av motioner
5. Inlämnande av interpellationer
6. Frågor
7. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2015.507)
8. Svar på motion (S) om redovisning av deponier samt åtgärdsplan och strategi för deponier(KS 2016.201)
9. Bredbandstrategi Vallentuna kommun (KS 2016.372)
10. Handlingsplan våldsbejakande extremism 2017 (KS 2016.371)
11. Miljöplan (KS 2016.314)
12. Hemställan om investeringsanslag till gemensamhetslokal på Alléns stödboende (KS 2016.314)
13. Uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen till två förvaltningar (KS 2016.274)
14. Omprövning av beslut av gatukostnader för Ormsta 1:445 (KS 2016.111)
15. Antagande av uppdaterad gemensam dagvattenpolicy mellan kommunerna i Oxunda Vattensamverkan – ändring i lydelse (KS 2016.112)

Sidan uppdaterad den 24 oktober 2016