Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige den 14 mars 2016

Måndagen den 14 mars sammanträdde kommunfullmäktige i Kulturhuset.

Dagordning

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Inlämnande av motioner
 5. Inlämnande av interpellationer
 6. Frågor
  Avsägelser och fyllnadsval 2016 (KS 2015.507)
 7. Svar på motion (S) om kompetensförsörjningsplan (KS 2015.331)
 8. Svar på interpellation (S) om fler hyresrätter i kommunen (KS 2016.068)
 9. Svar på interpellation (S) om att släppa fram grönplaneförslaget till politisk behandling och beslut (KS 2016.069)
 10. Svar på interpellation (S) om att erbjuda boende för våra äldre (KS 2016.070)
 11. Slutredovisning av investeringsprojekt avseende trafiksäkerhetsåtgärder år 2015 (KS 2016.006)
 12. Hemställan om utökat investeringsanslag för Hagaskolan (KS 2014.331)
 13. Hemställan om investeringsmedel för omklädnadspaviljong på Vallentuna IP (KS 2015.513)
 14. Taxor för Storstockholms brandförsvar (KS 2015.279)
 15. Nämndernas verksamhetsplaner 2016
 16. Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 3 2015 (KS 2015.275)
 17. Alkohol- och drogpolicy (KS 2014.188)

Sidan uppdaterad den 10 mars 2016