Hjälpmedel:

Ny kommunplan för Vallentuna

På fullmäktiges första möte för mandatperioden beslutades om en ny kommunplan för Vallentuna kommun. Planen är ett strategiskt dokument för hur kommunen ska utvecklas inom de närmsta åren och omfattar allt från bostadsplaner till ekonomiska ramar.

Varje år fastställer kommunfullmäktige en kommunplan som innehåller mål, budgetramar och investeringsplan för kommunen. Den kommunplan som fastställs direkt efter ett val är extra viktig för den kommande mandatperioden. Årets kommunplan har övergripande mål inom fyra områden: kund/invånare, god ekonomisk hushållning, tillväxt/utveckling och energi/miljö.

Mål – Kommunplan 2015-2017

  • Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.
  • Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.
  • Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.
  • Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Tillsammans med målen som de olika nämnderna antar utgör det här grunden för kommunens verksamhet. I kommunplanen ingår bland annat en bostadsbyggnadsprognos, befolkningsprognos, lokalresursplan och exploateringsplan. Även skattesatsen fastställs i kommunplanen.

- Nu går vi in i en ny mandatperiod och har flera stora utmaningar för Vallentuna. Snart är vi fler än 32 000 invånare i kommunen och vi vill fortsätta vara en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Här är kommunplanen är ett viktigt, strategisk dokument, där vi drar upp riktlinjerna för hur vi ska möta den förväntade tillväxten i kommunen, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun.

Vallentuna växer

Vallentuna kommun är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 500 och 1000 invånare per år vilket gör Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. Om tio år kommer befolkningen i kommunen att uppgå till drygt 39 000. I bostadsbyggnadsprognosen räknar man med att minst 350 nya bostäder byggs varje år för att möta tillväxten. Det sker inga förändringar när det gäller skattesatsen i kommunen, kommunalskatten är även fortsättningsvis 18,98.

- Tidigare kommunplaner har haft betydligt fler mål jämfört med den plan vi nu kommit överens om i fullmäktige. Med färre mål kan vi arbeta mer fokuserat, både politiskt och på tjänstemannanivå, med att göra Vallentuna till en tillväxtkommun i framkant, säger Örjan Lid.

- Kommunplanen bygger på vår gemensamma vision och värdegrund, där vi lyfter fram det goda småstadslivet och en verksamhet som har kvalitet och kundfokus. Det är värderingar som är fortsatt viktiga i vårt arbete för att utveckla Vallentuna, säger Örjan Lid.

Kommunens ekonomi 2015 i en översikt

Så fördelas pengarna mellan de olika nämnderna.

Ekonomiöversikt 2015

 

 NämndDel Kommentar 2015 summa i tkr
Kommunstyrelsen KLK E-arkiv 500
    Sommarjobb ungdomar 2700 
    Anställningar med anställningsstöd 1040
    Turism/skyltar 100
    Anställningar med anställningsstöd AMA 500
    Revisionens budget utökas enligt beslut i KF 325
    Arlandasamarbetet 200
  SBF Kapitaltjänstkostnad vägverksamhet 2300
    Fördjupad översiktsplan Karby-Brottby 600
    Ekonomisk utredning Roslagsbanan 100
    Lokala miljömål 100
    Park; utökad skötsel för tillkommande ytor 300
    Åtgärder vid Snapptuna och Ormstaån 300
    SBF Snyggt och tryggt 750
Socialnämnden   Schablonersättning för nyanlända (ersättning för minskat statligt anslag) 223
    Sjukvård i bostad, ersättning från landstinget 92 dagar 379
    Använda sparande i eget kapital 1000 
Fritidsnämnden   Fritidsgården Bällstaberg 600
    Använda sparande i eget kapital 300
Kulturnämnden   Kulturhuset öppettider 500
    Traversen 483
    Kafé i kulturhuset, ej uthyrningsbar del 86
    Använda sparande i eget kapital 500
Barn- och ungdomsnämnden   Satsning skolutveckling 5000
    Använda sparande i eget kapital 1000
Utbildningsnämnden    Kunskapscentrum Nordost 400
Skolpengsram   Satsning från 1 juli 2014, effekt 2015 8 000 tkr  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   Bostadsanpassning 200
    Resursförstärkning bygglov 200
    Använda sparande i eget kapital  350
Summa   (exkl. höjning skolpeng fr.o.m. 1 juli 2014)21036 tkr

Sidan uppdaterad den 12 november 2014