Hjälpmedel:

Omtag av samrådsprocessen i Kårsta-Rickeby 2

Efter att det kommit in många synpunkter på det förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2 som just nu är ute på samråd tar vi ett omtag i samråds- och planeringsprocessen.

En detaljplan med tillhörande gatukostnadsutredning för Kårsta-Rickeby 2 är ute på samråd under perioden 27 juni-6 september. Ett första samrådsmöte med förslaget hölls i Ekskogens bygdegård 4 juli. Både under och efter samrådsmötet har det kommit in många synpunkter på förslaget, och vi tar nu ett omtag för processens upplägg.

Workshop om Kårstas framtida utveckling

Det samrådsmöte som var planerat till 28 augusti i Kårsta-Ekskogens bygdegård kommer att ställas in. Istället planeras en workshop i Kårsta skola den 29 augusti.

Under workshopen kommer politiker och sakkunniga tjänstemän att finnas på plats för att i öppen dialog och samverkan med de boende i Kårsta diskutera planförslaget, vatten- och avloppsåtgärderna och Kårstas framtida utveckling. De synpunkter och förslag som framkommer under workshopen kommer att tas med som värdefullt underlag i det fortsatta arbetet.

Tid: Onsdag 29 augusti kl. 18-21
Plats: Kårsta skola

Vi välkomnar alla att fortsätta skicka in sina synpunkter på planförslaget, även om upplägget för processen nu görs om.

Synpunkterna kommer fortfarande att utgöra underlag för att ta fram ett reviderat förslag. De blir också en bra input till hur diskussionerna under workshopen ska läggas upp.

Samrådshandlingar

Samrådshandlingar detaljplan Kårsta-Rickeby 2

Samrådshandlingar gatukostnadsutredning Kårsta-Rickeby 2

Sidan uppdaterad den 16 juli 2018