Hjälpmedel:

Plats vid Orkesta IP prövas som tillfällig plats för boende för nyanlända

Flyktingsituationen förändras ständigt, och prognoserna har aldrig har varit så osäkra som nu. Kommunen måste därför vara mycket flexibel och snabbt kunna förändra sina egna planer utifrån aktuella förutsättningar.

Den 20 juni hanterar Vallentunas kommunstyrelse förslag till beslut att pröva förutsättningar för placering av ett tillfälligt boende för nyanlända vid Orkesta IP i Lindholmen. Det innebär boenden för vuxna personer och familjer som har fått uppehållstillstånd och har anvisats hit till Vallentuna kommun.

Vallentuna kommun, liksom landets övriga kommuner, arbetar på olika sätt för att kunna möta kravet på bosättning. Det handlar bland annat om att hitta lägenheter i bostadsrätts- och hyresrättshus, men för att tillgodose behovet pågår också ett arbete med att hitta platser för tillfälliga boenden i modulbostäder.

Eftersom tidplanen är snäv måste dessa placeras på mark som kommunen äger, och där det på ett enkelt sätt går att ordna med elförsörjning, vatten och avlopp liksom annan teknisk försörjning. Kommunens målsättning är att skapa mindre boendeenheter, att fördela dem jämnt över kommunen och på platser som inte riskerar att påverka kommande bostadsutveckling.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat en möjlig lokalisering av ett tillfälligt boende vid Orkesta IP (se karta längst ned på sidan). Lokaliseringen uppfyller krav på närhet till skola, kollektivtrafik och service. Teknisk försörjning bedöms finnas i området. Området, som inte är planlagt, utgör en grusad yta och äng. Bebyggelse prövas lämpligen med tidsbegränsat lov.

Situationsplanerna och exakt placering har vi inte utrett och kan därför inte informera om i nuläget, men de kommer inte att påverka Orkesta IP som idrottsplats. Förutsättningarna utreds närmare i en bygglovsprocess där eventuella berörda sakägare får en möjlighet att lämna synpunkter.

Öppet hus

Kommunen bjuder in till ett öppet hus den 14 juni i Orkesta Bygdegård, Lindholmsvägen 245, mellan kl. 18-20 där kan du möta politiker och tjänstemän som arbetar med frågan.

 

Sidan uppdaterad den 2 juni 2016