Hjälpmedel:

Paviljonger planeras vid Ekebyvägen

Just nu sker det en kraftsamling i hela landet för att klara den stora ström av flyktingar som kommer till Sverige.

Det är lagstadgat att kommunerna ska ta emot det antal flyktingar som de blir anvisade enligt avtal med Migrationsverket. För att kunna ta emot det antal som Vallentuna kommun har blivit anvisad planerar vi att bygga boenden för ensamkommande flyktingbarn i paviljonger vid Ekebyvägen i närheten av Vallentuna centrum. På tomten, som är ca 2800 kvm, planeras två paviljonger med 12 rum i varje, det vill säga sammanlagt 24 rum.

Situationsplan

Beslut

Beslut fattades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 22 mars 2016 att bevilja tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bostadspaviljonger till och med 2021-02-08.

Här kan du läsa om beslutet

Fortsatt information om byggstart och start om verksamheten kommer du att hitta här på kommunens webbplats. Har du frågor, se kontaktuppgifter till höger.

Frågor och svar

Varför placeras paviljongerna just vid Ekebyvägen?

Det har handlat om att hitta mark som kan bebyggas.

Tomten på Ekebyvägen är planlagd för handel sedan många år tillbaka, ända sedan 1970-talet. Många andra platser vi tittat på när det gäller kommunägd mark är planlagd som park/natur som i grunden inte får bebyggas alls. Den här tomten får alltså bebyggas, ligger inte allt för långt bort från centrum med bland annat skolor, och det ligger bostäder i närheten. Området är alltså lämpat för boende.

Hur många kommer att bo i paviljongerna och kommer det finnas personal där?

Planeringen är att det kommer finnas förberedda rum för 11 barn i varje paviljong, vilket innebär att vi planerar att placera sammanlagt 22 barn. Boendeformen kommer vara ett HVB-boende med personal dygnet runt som kommer tillgodose barnens behov av omsorg och vuxenstöd.

Det är planerat att verksamheten ska drivas av Vårljus AB som är ett kommunägt erfaret företag som vi har goda erfarenheter av eftersom de i dagsläget redan bedriver denna form av boenden i kommunen.

Hur gör jag för att överklaga?

Vallentuna kommun ska under året ta emot drygt 140 ensamkommande flyktingbarn och drygt 120 nyanlända personer. Vi befinner oss i en akut situation som kräver att vi snabbt tar fram bostäder åt dessa personer. Det innebär att vi måste ta i anspråk den kommunala mark där vi bedömer att det finns möjlighet att få bygglov med stöd av plan- och bygglagen. Då i stort sett hela Vallentuna tätort är detaljplanerad kommer vi söka bygglov på platser som inte är planlagda för bostäder i dagsläget. Som vi tidigare informerat om (se länk nedan) kommer ytterligare tomter för bostäder att bli aktuella i Vallentuna tätort, och kommer att tas upp för politiskt beslut inom kort. http://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Nyhetsarkiv-bygga-bo-och-miljo/Planerade-paviljonger-i-Vallentuna-centrum/

Vad gäller det nu aktuella bygglovet har fastigheten en enda granne, Vallentuna kommun, som har hörts i bygglovsärendet eftersom kommunen äger marken runt om fastigheten. Enligt plan- och bygglagen är det gränsgrannar som anses vara sakägare, och som blir tillfrågade när det blir en avvikelse från gällande detaljplan. Avvikelsen är att vi går från att det blir en handelsplats till att det blir bostäder.

Om du vill överklaga beslutet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun ska du adressera överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län. Överklagandet ska också skickas eller lämnas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun. Du måste överklaga inom tre veckor efter det att beslutet har publicerats i Post- och Inrikestidningar, alltså senast 25 april.

http://www.vallentuna.se/sv/Bygga-bo-och-miljo/Bygga-nytt-andra-eller-riva/Bygglovsprocessen/Att-overklaga-ett-beslut/

När blir det ett informationsmöte?

Vi planerar ett informationsmöte för närboende i slutet av april. Då berättar vi bland annat om Vallentunas arbete med flyktingar och integration, planerna kring byggandet av paviljongerna och varför arbetet går i snabb takt. Vi återkommer om tid och plats.

Varför har man inte gått ut med mer information vad som händer när man bygger ett flyktingboende, bevakning, störning runt omkring, polisronder?

Vallentuna ska vara en trygg och säker kommun att vistas i – det är kommunens policy. Rent generellt går vi inte ut med detaljer som rör vårt säkerhetsarbete. Om vi röjer våra planer kan det påverka vårt arbete samt säkerheten för de boende. Men när det nu blir klart var paviljongerna ska byggas kan vi göra en riskanalys.

På vilket sätt kommer ni att skapa platser i skolan i Vallentuna?

Nyanlända elever i grundskolan placeras på alla grundskolor i Vallentuna och i nuläge fungerar det bra. Vi förbereder också fler lokaler så att vi har beredskap att ta emot fler elever som förväntas komma.

Hur kan det komma sig att Vallentuna kommun har pengar till att bygga nya hus åt ensamkommande flyktingbarn, men saknar resurser för att åtgärda annat som behövs i kommunen?

Vallentuna kommun är enligt lag skyldig till att ordna med bosättning för nyanlända som kommunen blir anvisade, se "Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning". För att kommunen ska klara detta ekonomiskt så tillkommer också statlig ersättning, se: http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/manniska-och-samhalle/integration/mottagning-och-etablering-av-nyanlanda/Pages/statlig_ersattning.aspx

Hur stor är risken att det här är boenden som kommer att stå outnyttjade? Vad händer med dessa baracker om de inte används. Rivs allt och återställs?

Risken att dessa boenden kommer att stå outnyttjade ses som minimal då Vallentuna kommer att fortsätta att bli anvisade nyanlända under överskådlig tid enligt "Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning". Paviljongerna ifråga hyr kommunen under en period på fem år. Skulle det vara så att paviljongerna inte nyttjas så kommer dessa att nedmonteras.

Hur många flyktingar kommer det till Sverige och Vallentuna?

De personer som blir utplacerade i kommunerna har redan fått uppehållstillstånd och bor på Migrationsverkets anläggningsboenden för asylsökande. Det är 21 702 personer som kommer att anvisas till kommuner landet runt under 2016 under nya lagen "Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2916:38)". Antalet anvisade personer i kommunerna har gjorts utifrån uppgifter om tidigare mottagning, dialoger med kommuner och Arbetsförmedlingens bosättningshandläggare samt med hänsyn till planeringen för den totala flyktingkvoten 2016. Detta innebär att de 21 702 personerna kommer att fördelas över Sveriges samtliga kommuner, varav Vallentuna kommer att ta emot 129 personer.

För de kommande år vet man inte exakt hur många som kommer att få uppehållstillstånd i Sverige, men antalet som vi har för planering är baserade på Migrationsverkets prognoser för kommande år. Dessa prognoser görs utifrån läget i olika orosområden som är drivkrafter för att människor flyr, resvägar till Europa, samt förändringar i asylpolitiken i EU länderna. (För mer information om hur Migrationsverket sammanställer prognoser, se följande länk: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Prognoser.html ).

Jag oroar mig för att låta mina barn gå hem själva med ett pojkboende inpå knutarna med pojkar som haft en svår uppväxt. Och få vuxna som leder dem rätt...

Det finns ingen grund för oro. Ungdomarna har flera vuxna personer omkring sig som stöd på olika sätt. På de HVB-hem där de bor finns det vuxna personer, alltså personal, dygnet runt. Varje barn har också en "god man", en person som stöttar och företräder dem juridiskt. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe.

Alla barnen har dessutom en egen socialsekreterare. Varje ensamkommande flyktingbarn utreds individuellt av denna där deras behov tillgodoses, enligt socialtjänstlagen – liksom alla placerade barn och ungdomar i Sverige. Anledning till barnavårdsutredningen är att de inte har en vårdnadshavare och att de är under 18 år.

Jag tror att de ensamkommande barnen egentligen är vuxna män. Hur definierar ni ett flyktingbarn?

Barnkonventionen artikel 1 definierar att alla som under 18 år är ett barn. Undantaget från regeln är om det finns specifik lagstiftning i barnets hemland om anger att ett barn kan bli myndig tidigare.

FN definierar att en flykting är en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet.

För de kommande år vet man inte exakt hur många som kommer att få uppehållstillstånd i Sverige, men antalet som vi har för planering är baserade på Migrationsverkets prognoser för kommande år. Dessa prognoser görs utifrån läget i olika orosområden som är drivkrafter för att människor flyr, resvägar till Europa, samt förändringar i asylpolitiken i EU länderna. (För mer information om hur Migrationsverket sammanställer prognoser, se följande länk: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Fokusomraden/Prognoser.html ).

Sidan uppdaterad den 7 april 2016