Hjälpmedel:

Samråd om Översiktsplan 2040

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Vallentuna kommun pågår. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Samrådet för Vallentunas nya översiktsplan, med sikte på år 2040, pågick under perioden mellan den 1 september-30 oktober 2017. Samrådsversionen av översiktsplanen var ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut. Samrådet resulterade i att drygt 40 skriftliga synpunkter från myndigheter, enskilda personer, grupper av enskilda personer, föreningar och andra organisationer inkom till kommunen under samrådsperioden. Synpunkterna har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse, där även genomförda uppdateringar av översiktsplanen framgår.

En utställningsversion av Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun med tillhörande samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning var utställd under perioden 7 mars – 7 maj 2018.

Det här händer nu

Nu gör kommunen de sista förbättringarna av planen utifrån inkomna synpunkter under utställningen innan kommunfullmäktige väntas anta den nya översiktsplanen under 2018. Inkomna synpunkter kommer att redovisas samlat i samband med antagandet av planen i ett särskilt utlåtande som även redovisar de förslag som synpunkterna gett anledning till.

Sidan granskad den 8 maj 2018