Hjälpmedel:

Samråd om Översiktsplan 2040

Arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Vallentuna kommun pågår. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Samrådet för Vallentunas nya översiktsplan, med sikte på år 2040, pågick under perioden mellan den 1 september-30 oktober 2017. Samrådsversionen av översiktsplanen var ett första förslag på hur kommunens nya översiktsplan ska se ut.

Samrådsförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning finns att läsa under Mer information i högermarginalen.

Det här händer nu

Nu sammanställer kommunen de synpunkter som kommit in och omarbetar förslaget utifrån synpunkterna. Ny möjlighet att lämna synpunkter på uppdaterad plan, så kallad utställningshandling, planeras till strax efter årsskiftet 2017/2018.

Efter utställningen gör kommunen de sista förbättringarna och ändringar i planförslaget innan kommunfullmäktige väntas anta den nya översiktsplanen under 2018.

Sidan granskad den 31 oktober 2017